พบ: 297  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพและปลอดภัย / สิริศักดิ์ ชีช้าง.
ผู้แต่ง
สิริศักดิ์ ชีช้าง.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช :
เลขเรียก
SF81 ส732ก 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง = High voltage engineering laboratory / จำนงค์ ใจนวล.
ผู้แต่ง
จำนงค์ ใจนวล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
TK3144 จ215ป 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร = Foundation of curriculum development / ชาตรี มณีโกศล.
ผู้แต่ง
ชาตรี มณีโกศล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
LB2806.15 ช514พ 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image

image
จิตกรรมปริศนาธรรมภาคใต้เชิงสังเคราะห์ : จากวิจัยสู่การสร้างสรรค์นวัตศิลป์ / สมพร ธุรี.
ผู้แต่ง
สมพร ธุรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
ND2835 ส265จ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การหล่อสำริดในงานประติมากรรม = Bronze casting in sculpture / ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์.
ผู้แต่ง
ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม :
เลขเรียก
NB1220 ถ131ก 2567
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
คู่มือปฏิติบัติงานเรื่อง กระบวนการจ้างงานก่อสร้างและการบริหารสัญญาจ้าง / มัลลิกา แซ่ลิ้ม.
ผู้แต่ง
มัลลิกา แซ่ลิ้ม.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่:
เลขเรียก
TH425 ม377ก 2565
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประมวลผลภาพดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งาน /$มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ, ฐิตาภรณ์ กนกรัตน.
ผู้แต่ง
มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี :
เลขเรียก
TA1637 ม271ก 2567
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
พุทธศิลป์ในภาคใต้ : แนวความคิดเชิงนามธรรมในรูปธรรมแบบพหุวัฒนธรรม /$สมพร ธุรี.
ผู้แต่ง
สมพร ธุรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
ND2835 ส265พ 2565
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
คู่มือปฏิติงาน ระบบเอกสารการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) / สุพรรณนิการ์ สิทธิสังข์.
ผู้แต่ง
สุพรรณนิการ์ สิทธิสังข์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่:
เลขเรียก
HJ191 ส828ร 2566
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและการสร้างเครื่องอบแห้งแผ่นข้าวเกรียบลำไยโดยใช้เตาแก็สแบบอินฟาเรด = Design and assembly for longgan cracker dryer using an infrared gas burner / สุวิทย์ อินต๊ะถา, เอกวิทย์ พรรณสุข.
ผู้แต่ง
สุวิทย์ อินต๊ะถา.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
เลขเรียก
ร ส881ก 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ชุลีพร บูรณสมภพ.
ผู้แต่ง
ชุลีพร บูรณสมภพ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่:
เลขเรียก
HF5549 ช638ก 2566
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของการถอนขอถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้นWของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อสมา ต๊ะคำ.
ผู้แต่ง
อสมา ต๊ะคำ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่:
เลขเรียก
QA76.76 อ181ก 2566
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image

image
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า / พจน์ ชัยอ้าย.
ผู้แต่ง
พจน์ ชัยอ้าย.
สำนักพิมพ์
อุตรดิตถ์ :
เลขเรียก
TA330 พ112ค 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles