Search again

พบ: 144,996  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"องค์ความรู้" ที่ได้จากการเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดี ๆ ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2554.
เลขเรียก
สร.HF5549.5.T7 อ114 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"อะไรก็ได้ค่ะ" "ยังไงก็ได้ครับ" ผู้กำกับการแสดง / พีรพงศ์ เสนไสย.
ผู้แต่ง
พีรพงศ์ เสนไสย.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.
เลขเรียก
PN2889.79.P46 พ798อ,791.4 พ798อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"อารยธรรมโลก" พุทธ&อิสลาม สนทนาธรรม - สานสัมพันธ์สู่สันติ โดยไดซาขุ อิเคดะ และมาจิด เตหะราเนี่ยน ; แปลและเรียบเรียงโดยศุภางค์รุจนเวชช์.
ผู้แต่ง
อิเคดะ ไดซาขุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร เอ.อาร์.นิซิเนสเพรส 2548.
เลขเรียก
303.6 อ712อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
"อิตาลี" เล่มเดียวเที่ยวได้จริง :/ สิรภพ มหรรฆสุวรรณ.
ผู้แต่ง
สิรภพ มหรรฆสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2562.
เลขเรียก
DG430.2 ส729อ 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"อ่าข่า" พิธีกรรม..ความเชื่อ..ความจริง..และความงาม เบญจวรรณ วงศ์คำ
ผู้แต่ง
เบญจวรรณ วงศ์คำ.
สำนักพิมพ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย;เชียงใหม่ 2546.
เลขเรียก
306 บ อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"เครือข่ายการค้ามนุษย์ ศึกษาเปรียบเทียบประเทศลาวและประเทศกัมพูชา : การป้องกันและแก้ไข" : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย วันทนีย์ วาสิกะสิน, ประเทือง ช่วยเกลี้ยง.
ผู้แต่ง
วันทนีย์ วาสิกะสิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
364.15 ว432ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"เดอะ เสิร์ช" อุบัติการณ์แห่งอนาคตของมนุษยชาติ = The search / จอห์น แบตทีล ; แปล ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์.
ผู้แต่ง
แบคทีล, จอห์น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 25503.
เลขเรียก
025.52 บ886ด
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"เทพรัตน ธ เกริกฟ้า ทั่วหล้าสรรเสริญ" / คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี; บรรณาธิการ...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2547 .
เลขเรียก
DS578.32 ท.622ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"เบิ่งฮูป-แต้มคำ" = Photo-Poem / วิโรฒ ศรีสุโร.
ผู้แต่ง
วิโรฒ ศรีสุโร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คลังนานาวิทยา, 2546.
เลขเรียก
TR140 ว712 2546
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
"เปิงคราฟต์ส" :โครงการนิทรรศการออกแบบนิพนธ์ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561/ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์
ลำปาง : สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม, 2561.
เลขเรียก
สจ.จย1706 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
"เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี" : รวมบทประพันธ์และภาพวาด โครงการเทิดพระเกียรติของวุฒิสภา / [จัดทำโดย คณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการ เทิดพระเกียรติของวุฒิสภา] .
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา], 2552.
เลขเรียก
923.1593 ร778,DS586 .ร517
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"เรื่องกรรม" ในมุมมองของพุทธทาส พุทธทาสภิกขุ.
ผู้แต่ง
พุทธทาสภิกขุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร หจก. เพชรประกาย 2548.
เลขเรียก
294.3122 พ831ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
"เลียน" แบบเด็กญี่ปุ่น ภาษิตสี่ตัวอักษร / ทากาชิ ไซโต้ ; ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, แปล.
ผู้แต่ง
ไซโต้, ทากาชิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559.
เลขเรียก
PL645 ซ953ล 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"เลือกถูก" ไม่มี มีแต่ "คิดดีแล้ว" = Hyperselective technique / Mentallist DaiGo, เขียน ธนัญ พลแสน, แปล.
ผู้แต่ง
ไดโกะ, เมนทอลลิสต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฮาวทู, 2566.
เลขเรียก
153.83 ด981ล 2566
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"เศรษฐศาสตร์จุลภาค" ว่าด้วย ภาคที่ 2:ทฤษฎีของธุรกิจ / สมพงษ์ อรพิมพ์
ผู้แต่ง
สมพงษ์ อรพิมพ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2517.
เลขเรียก
330.01 ส263ศ 2517
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles