Search again

พบ: 144,996  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"พอเพียง" ความลับความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ / ภัทระ ฉลาดแพทย์.
ผู้แต่ง
ภัทระ ฉลาดแพทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แฮ้ปปี้บุ๊ค, 2555.
เลขเรียก
330.9593 ภ363พ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"พะซาช์อง" : ฟื้นวิถีชาติพันธุ์...ผ่านห้องเรียน / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก
495.917 พ111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ฟัง" ชาวนาบ้าง!! / ยรรยง พวงราช.
ผู้แต่ง
ยรรยง พวงราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2557.
เลขเรียก
305.555 ย143ฟ 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
"ภูมิรู้สู้วิกฤต" : เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 / บรรณาธิการ : นุชจรี ใจเก่ง.
ผู้แต่ง
นุชจรี ใจเก่ง,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2555.
เลขเรียก
AM79.T5 ภ675 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"มัจฉานุ" พลังท้องถิ่นบ้านควน : ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร / อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
ผู้แต่ง
อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์มหาชน), 2553.
เลขเรียก
307.1409593 อ745ม
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"ยุทธศาสตร์เปลี่ยนขยะเป็นทองคำ"...กลไกการพัฒนาวิธีคิดชุมชนบ้านนาบอน ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
ผู้แต่ง
ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 2554.
เลขเรียก
662.87 ป ย
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"รู้ทัน" เศรษฐกิจการเมือง / อนุสรณ์ ธรรมใจ.
ผู้แต่ง
อนุสรณ์ ธรรมใจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.อินฟอร์เมชั่น, 2549.
เลขเรียก
HC445 .อ155 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"รู้เก็บ รู้ใช้" : 20 เรื่องสั้นระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / องอาจ จิระอร .
ผู้แต่ง
องอาจ จิระอร,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียก
332.0415 อ111ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "แนวภูมิกิ่งไม้" / โดย ดรุณา พ่วงพิศ.
ผู้แต่ง
ดรุณา พ่วงพิศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2542.
เลขเรียก
371.103 ด134ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ล้ม" อีกก็ได้ ถ้า "ลุก" เป็น / เรวัติ ศุภศิริ.
ผู้แต่ง
เรวัติ ศุภศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2556.
เลขเรียก
158.1 ร769ล 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
"ล้ม" อีกก็ได้ ถ้า "ลุก" เป็น / เรวัติ ศุภสิริ.
ผู้แต่ง
เรวัติ ศุภสิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2552.
เลขเรียก
158.1 ร769ล
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"วัง" มรดกกรุงรัตนโกสินทร์ / ทัศนา ทัศนมิตร.
ผู้แต่ง
ทัศนา ทัศนมิตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2549.
เลขเรียก
728.82 ท363ว
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 24 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร.
ผู้แต่ง
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, 2551.
เลขเรียก
DS570.6.N42 .ว63 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"วิจัย"....ค้นทางเลือกที่เหมาะสมในแบบฉบับของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู / ปริญญา สิงห์เรือง
ผู้แต่ง
ปริญญา สิงห์เรือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 2554.
เลขเรียก
630 ป458ว 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"ศิลปกรรมภาพพิมพ์ ครั้งที่ 4".
ผู้แต่ง
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ภาควิชาศิลปะ.
เลขเรียก
สจ.จย029
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles