Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลง สังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน : รายงานการศึกษา / โดย จิรวรรณเตียรถ์สุวรรณ และคณะ ; บรรณาธิการ รัชนี พึ่งพาณิชย์ก...
ผู้แต่ง
จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551
เลขเรียก
สร LB1028 .จ74ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
โครงการวิจัยการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่มเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน / รณิดา ปิงเมือง และคนอื่นๆ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2547.
เลขเรียก
333.95 ร114ค 2547
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles