Search again

พบ: 22  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
1 ทศวรรษมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น : เส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ / มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยฯ, 2553.
เลขเรียก
LC395.T5 .ฟ359ห 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การกำจัด COD และ ฟอสฟอรัสออกจากน้ำเสียฟาร์มสุกรที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ โดยถังปฏิกิริยาแบบ Sequencing Batch Reactor = Investigation of COD and phosphorus removal from the anaerobic ally-treate...
ผู้แต่ง
พรรณิภา คำมาเร็ว.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียก
ร TD758 .พ44ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มกรณีศึกษาอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก คณะผู้ศึกษาวิจัย หัวหน้าโครงการ ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว, นักวิจัย... และคนอื่นๆ ...
ผู้แต่ง
ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, [255-] .
เลขเรียก
สร S623 .ก64
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปรับการจัดการศึกษากับการพัฒนาเมือง : รายงานผลการสัมมนา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ .
ผู้แต่ง
กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียก
สร LB1028 .ว72ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากโรงงานผลิตตู้และชั้นโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์โดยวิธีโคแอกกูเลชัน = Organic matter removal of wastewater from strrl cabinet and rack produc...
ผู้แต่ง
ปิติพันธ์ สุริยุทธ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 .
เลขเรียก
ร TD753 .ป73ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร / [หัวหน้าโครงการ ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ... และคนอื่น ๆ] .
ผู้แต่ง
ปริศนา สุวรรณาภรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 .
เลขเรียก
สร HF5549.5 .ป47ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
บทสรุปรวมผลงานวิจัยทางการศึกษา : โครงการจัดทำบทสรุปรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา / กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ .
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองวิจัยการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2531.
เลขเรียก
สร LB1028 .ค36บ 2531
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2550 - 2551 / โดย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียก
สร LA1220 .ล82ป 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ผลของเวลาทำปฏิกิริยาต่อประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีของระบบเอสบีอาร์ในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์ = The Effect of reactiontime on performance of sequencing batch reactor (SBR) / อรณี โชติรักษา .
ผู้แต่ง
อรณี โชติรักษา.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 .
เลขเรียก
ร TD495 .อ43ผ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย WiMAX ในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
เลขเรียก
สร TK5103.2 .ร64,004.68 ส691ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รายงานกิจกรรม พ.ศ. 2549 - 2552 / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี.
ผู้แต่ง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552.
เลขเรียก
สร QD31.2 .ค56ร 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image

image

image
รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร (Executive summary report) กิจกรรมการจัดทำแผนแม่บทเมืองลำพูนสู่มรดกโลก / หัวหน้าโครงการ วิทูร ตันธนาโชติ ... [และคนอื่น ๆ] .
ผู้แต่ง
วิทูร ตันธนาโชติ.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท.] : ชินครอนกรุ๊ป, 2552.
เลขเรียก
สร HT395.T35.L8 .ว73ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles