Search again

พบ: 166  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
The great book of world heritage / มาร์โก กัตตาเนโอ และจัสมีนา ตรีโฟนี เขียน ; ปณต ไกรโรจนานันท์, แปล.
ผู้แต่ง
กัตตาเนโอ, มาร์โก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก, 2554.
เลขเรียก
G140.5 ก387ม 2554,959.3 ก387ด 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ZBrush 3D modeling / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
ผู้แต่ง
พูนศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2556.
เลขเรียก
T386.Z33 พ855 2556,006.693 พ855ซ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
กว่าจะได้เป็นมืออาชีพลูกจ้างนายธนาคาร / อุทัย อัครพัฒนากูล.
ผู้แต่ง
อุทัย อัครพัฒนากูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552.
เลขเรียก
923.3593 อ821ก 2552,HG1552.U8 อ821ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
กษัตริยา ตอนแก้วกษัตริยา / ทมยันตี.
ผู้แต่ง
ทมยันตี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : .ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป, 2545.
เลขเรียก
นว ท121ก 2545
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา จอมทอง
หนังสือ Loading...

image
การบรรจุภัณฑ์ = Packaging / เรียบเรียงโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท, ก่อเกียรติ วิริยะกิจวัฒนา.
ผู้แต่ง
ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วังอักษร , 2537.
เลขเรียก
TS195 ด499ก,658.564 ด499ก 2537
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การปฐมพยาบาล / รัชนีพร ภู่กร.
ผู้แต่ง
รัชนีพร ภู่กร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครู, 2533 .
เลขเรียก
RC86.7 .ร62ก 2533,614.88 ร335ก 2533
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / นิรัช สุดสังข์.
ผู้แต่ง
นิรัช สุดสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548.
เลขเรียก
745.2072 น646ก,TS171 น646ก 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การสรรหา การคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร / ชูชัย สมิทธิไกร .
ผู้แต่ง
ชูชัย สมิทธิไกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
658.31 ช ก,HF5549.5.S38 ช647ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การหนังสือพิมพ์ของฉัน : ข้อเขียนหนังสือพิมพ์ของกุหลาย สายประดิษฐ์ ในฐานะนักหนังสือพิมพ์ / สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
กุหลาบ สายประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์), 2549.
เลขเรียก
928.95911 ก528 2549,PN4735 ก741ก 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การอพยพแรงงานของชาวเขาเผ่าขมุ : สถานการณ์และผลกระทบต่อชุมชน / นิพัทธเวช สืบแสง .
ผู้แต่ง
นิพัทธเวช สืบแสง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2539 .
เลขเรียก
HD5856.T5 น618
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบ / เรียบเรียงโดย อารี สุทธิพันธุ์.
ผู้แต่ง
อารี สุทธิพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527.
เลขเรียก
745.4 อ-ก,NK1510 อ659
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบกราฟิก = Graphic design / ศิริพรณ์ ปีเตอร์.
ผู้แต่ง
ศิริพรณ์ ปีเตอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.
เลขเรียก
760 ศ463ก,NC1001 ศ371ก 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบบรรจุภัณฑ์จักสาน / ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ, สุพัฒน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล.
ผู้แต่ง
ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2554.
เลขเรียก
วจ .ณ119ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน / กฤษฎา อินทรสถิตย์.
ผู้แต่ง
กฤษฎา อินทรสถิตย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546.
เลขเรียก
720.222 ก ก,NA2850 ก279
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก = Chronology of Buddhism in world civilization / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2552.
เลขเรียก
Q266 พ349ก 2552,อ 294.309 พ171ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles