Search again

พบ: 1,393  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 = Thailand research expo 2009. / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552.
เลขเรียก
สร Q180 ส632ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 = Thailand research expo 2012 [ระหว่างวันที่] 24-28 สิงหาคม 2555 ณศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ/ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจั...
ผู้แต่ง
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก
Q180.T5 ก456ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงบประมาณแบบเน้นผลงานในระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศฟินแลนด์ / [ผู้แปล บุญศิริ อนันตเศรษฐ : ผู้เรียบเรียงรายงาน สุทธศรี วงษ์สมาน] .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 .
เลขเรียก
LB2342.2.F5 .ก27,378.106489 ส691ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การบริหารจัดการชุมชนริมน้ำ : กรณีศึกษาชุมชนริมแม่น้ำปิง ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / โดย สุรีย์ บุญญานุพงศ์, ใบชา วงศ์ตุ้ย, ณัษฐพงศ์ วรรณวิจิตร.
ผู้แต่ง
สุรีย์ บุญญานุพงศ์.
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่? : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่?, 2552].
เลขเรียก
HT169 ส74ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการขับเคลื่อนวิถีแห่งคุณธรรม / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2551].
เลขเรียก
สร HF5549 .ก64 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การบริหารทางจิต สำหรับผู้ใหญ่ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก .
ผู้แต่ง
พระญาณสังวร,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.
เลขเรียก
BF632 .พ17 2543,294.3013 ญ248ก 2543
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารทางจิต สำหรับเด็กวัยรุ่น / เรียบเรียงโดย คุณหญิงโสมรัสมิ์ จันทรประภา.
ผู้แต่ง
โสมรัสมิ์ จันทรประภา,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2543.
เลขเรียก
BF632 .ส85 2543,155.5 ส991ก 2543
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็ก / บรรจบรักษ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
บรรจบรัตน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2543.
เลขเรียก
BF721 .บ17 2543,294.3827 ว546ก 2543
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค : กลยุทธ์บริหารภาครัฐ / [ผู้เรียบเรียง ศุภชัย ยาวะประภาษ, วนิดา นวลบุญเรือง] .
ผู้แต่ง
ศุภชัย ยาวะประภาษ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545 .
เลขเรียก
JF1358.T5 ศ683,352.1409593 ศ683ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 4 ปี (8 มิ.ย. 2545-7 มิ.ย. 2549) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [254-].
เลขเรียก
LG395.B24 ม782ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การบวชภิกษุณี ในประเทศไทย / คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา.
ผู้แต่ง
คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา, 25-- .
เลขเรียก
สร BQ855 .ค3ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปการฝึกหัดครูในสหรัฐอเมริกา = Promising practices: new ways to improve teacher quality U.S. Department of Education / [ผู้แปล สุรศักดิ์ หลาบมาลา ; ผู้เรียบเรียง มยุรี จารุปาณ] .
ผู้แต่ง
มยุรี จารุปาณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับลิชชิ่ง, 2543.
เลขเรียก
LB1715 ม189
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศญี่ปุ่น / [ผู้วิจัย ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, ฉันทนา จันทร์บรรจง, Shuichi Sugi ; บรรณาธิการ มรกต ศรีสุข] .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ศึกษา สกศ., 2543 .
เลขเรียก
Q183.4.J3 .ก27,507.52 ส691ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศอังกฤษ / โดย ณสรรค์ ผลโภค และคณะ .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ศึกษา สกศ., 2543 .
เลขเรียก
Q183.4.G7 .ก27,507.41 ส691ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การประกันภัยชีวิต / สำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2532.
เลขเรียก
HG9164.655.A6.ก27
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles