Search again

พบ: 1,393  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลสมบัติของหินบางชนิดในประเทศไทย / โดย ธวัชชัย พิมสาร.
ผู้แต่ง
ธวัชชัย พิมสาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, 2531 .
เลขเรียก
TA426 .ธ171
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
กลาโหม คำฉันท์ / ชัยวืทย์ ชยาภินันท์.
ผู้แต่ง
ชัยวิทย์ ชยาภินันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนกลาโหม, 2552.
เลขเรียก
ส.ร UA853 ช64ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายในการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด / อุทัย บุญประเสริฐ .
ผู้แต่ง
อุทัย บุญประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2528 .
เลขเรียก
LA5 ส691
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การควบคุมไฟป่าสำหรับประเทศไทย / โดย ศิริ อัคคะอัคร.
ผู้แต่ง
ศิริ อัคคะอัคร.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้, 2543.
เลขเรียก
SD421 ศ446
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2523-2558 / คณะทำงานประมาณประชากรในคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนประชากร กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .
ผู้แต่ง
กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะทำงาน, 2529.
เลขเรียก
HB849.53 ว456 2529
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / วรเดช จันทรศร.
ผู้แต่ง
วรเดช จันทศร.
สำนักพิมพ์
กรงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554.
เลขเรียก
JF1351 .ว197ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยประเมินผล / ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.
ผู้แต่ง
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
สร.LB2806.25 ช648ก 2554,ส.ร. 379.153 ช648ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัยประเมินผล/ คณะผู้วิจัย พิชิต ฤทธิ์จรูญ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ,สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2554.
เลขเรียก
สร.LB2806.25 ก446 2554,379.153 พ647ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : รายงานการวิจัยประเมินผล/ นงเยาว์ อุทุมพร.
ผู้แต่ง
นงเยาว์ อุทุมพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
สร.LA1221 น146ก 2554,ส.ร. 379.593 น146ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล : รายงานการวิจัยประเมินผล / พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
ผู้แต่ง
พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
สร.LB2806.25 พ647ก,ส.ร. 379.153 พ647ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาของเทศบาล : รายงานการวิจัยประเมินผล / เก็จกนก เอื้อวงศ์.
ผู้แต่ง
เก็จกนก เอื้อวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
สร.JS7153.3.A8 ก751ก 2554,ส.ร. 379.153 ก751ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาของเมืองพัทยา : รายงานการวิจัยประเมินผล / ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.
ผู้แต่ง
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
สร.LB2806.25 ช648ก 2554,ส.ร. 379.153 ช648ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย 2551 การผลิตบุคลากร/ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานสถิติเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, 2551.
เลขเรียก
LC1064 ส63ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทยปี 2547-2548 : การผลิตบุคลากร / [ผู้จัดทำรายงาน กุลวิภา ชีพรับสุข].
ผู้แต่ง
กุลวิภา ชีพรับสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา สำนักนวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียก
370.1107 ส ก,LC1047.T5 ก728ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการรถโดยสาร / สยาม อรุณศรีมรกต.
ผู้แต่ง
สยาม อรุณศรีมรกต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียก
TL232.2 .ส465ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles