Search again

พบ: 1,393  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี 2554 : เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2554.
เลขเรียก
สร S544.5 .ก475 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 26-30 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก / จัดประชุมโดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : คณะ, 2551.
เลขเรียก
สร.SB317.53 ก482 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานประจำปี ๒๕๕๔ ยุทธศาสตร์งานวิจัยพืชไร่ : การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่ ๒๙-๓๑มีนาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานประจำปี
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร, 2554.
เลขเรียก
สร.SB183.2 .ก528 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 :75 ปี จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2555 อาคารโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัง...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 2555.
เลขเรียก
สร HC445 .ก475 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตกครั้งที่ 1 / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ... [และอื่นๆ].
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก
สำนักพิมพ์
ราชบุรี : โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2553.
เลขเรียก
สร Q180.T35 ก64 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 = The 1st conference on energy network of Thailand ; E-NETT [ระหว่าง] วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา / จั...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, [2548].
เลขเรียก
สร TJ163.15 ก482ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 : 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
S678.53 .ก271 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษา : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว...
ผู้แต่ง
การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.
เลขเรียก
สร LC4719 .ก485 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา "ครูภาษาไทยของแผ่นดิน" : พระอัจฉริยภาพทางภาษาไทยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4-8 สิงหาคม 2542 / สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ .
ผู้แต่ง
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
สำนักพิมพ์
นครสวรรค์ : สถาบัน, 2543.
เลขเรียก
DS586 .ก27ร 2542
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมเชิงวิชาการประจำปีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(GTT) ครั้งที่ 7 = Proceedings of the 7th industrial academic annual conference on suppy chain and logistics management ระหว่าง วันที่ 15-16 พ...
ผู้แต่ง
การประชุมเชิงวิชาการประจำปีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
HD38.5 .ก474ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมเชิงวิชาการมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 [เรื่อง] มาตรฐานแรงงานสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย วันที่ 24 กันยายน 2545 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว / สำนักงานพัฒนามาตรฐานแร...
ผู้แต่ง
การประชุมเชิงวิชาการมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ [เรื่อง] มาตรฐานแรงงานสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
เลขเรียก
331.1 ก474ม,HD8700.55 ก474ก 2545
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2549 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียก
สร TH145 .ก64 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2552 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียก
สร TH145 .ก64 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2553 = The 2010 construction area / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียก
สร TH145 .ส183ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประมาณการจำนวนผู้เรียนตามกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) / [ผู้ศึกษาและประมาณการ นงรา...
ผู้แต่ง
นงราม เศรษฐพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียก
สร LA1221 .น24ก 2550,379.593 ส691ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles