Search again

พบ: 1,393  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประกันภัยต่อไม่ยากอย่างที่คิด = Reinsurance : Make it easy! / เรียบเรียงโดย ธโนดม โลกาพัฒนา, ดวงดาว วิจักขณ์จารุ.
ผู้แต่ง
ธโนดม โลกาพัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมประกันวินาศภัย, 2552.
เลขเรียก
ส.ร HG8051 ธ39ก,368.0122 ธ288ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Proceedings research confe...
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย".
สำนักพิมพ์
[พิษณุโลก] : สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550 .
เลขเรียก
Z5816. ก475 2550,016.61 ก471ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม 28-29 กรกฎาคม 2551ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร .
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย"
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
Z5816 .ก475 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 = The 2nd National conference on technical education / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ .
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
Z5055.T5 ก64 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2 ความสำเร็จของการพัฒนาชุดโครงการ 28-29 กรกฎาคม 2549 ณ บริเวณชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก / [สถาบันบริหารการ...
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย
สำนักพิมพ์
[พิษณุโลก] : สถาบัน, [2549].
เลขเรียก
Z5816.น267 ก475ก 2549,016.61 ก471ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 8 : นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 28-29 กรกฎาคม 2555 ณอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก = Naresuan Research Conference ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย"
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
เลขเรียก
สร Z5055.T5N3 ก475ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : 6-7 กันยายน 2555 ห้องประชุมมิราเคิล แกรน บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ จังหวัดกรุงเทพฯ / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ= Sustainable green growth and disaster mitigation
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555.
เลขเรียก
สร LA1221 ก475ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ภาคเหนือของประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี มูลนิธิโครงการหลวง วันที่ 7-9 มกราคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเช...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง :
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : พงษ์สวสดิ์การพิมพ์, 2552.
เลขเรียก
S471.T5 ก62ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพประจำปี 2542 วันที่ 7-9 เมษายน 2542 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพมหานคร / กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา .
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ|d(2542 :
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2542.
เลขเรียก
Z7164.C92 .ก27 2542
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 14- 16 กันยายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552.
เลขเรียก
สร QH77.T35 .ก64 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการทางการตลาดระดับชาติ ครั้งที่ 1 "คุณค่าการตลาดกับบทบาทการสร้างสรรค์สังคมไทย" [ระหว่างวันที่] 25 กันยายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ / จัดทำโดย ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสต...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการทางการตลาดระดับชาติ "คุณค่าการตลาดกับบทบาทการสร้างสรรค์สังคมไทย"
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550.
เลขเรียก
HF5415.13 ก64
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 21 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2541 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / [จัดโดย]ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธน...
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2541.
เลขเรียก
สร.TK5 .ก482 2541,ส.ร. 621.3 ก471ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 23 = 23rd Electrical Engineering Conference (EECON-23) / ดำเนินการจัดประชุมโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วันที่ 23-24 พฤศจิ...
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545.
เลขเรียก
TK5 ก 2543
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เรื่อง วัสดุนาโนเภสัชภัณฑ์ อุปกรณ์และการประยุกต์ใช้ / ศูนย์นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีร่วมกับเครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์มหา...
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ศูนย์นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี ร่วมกับเครือข่ายความเป็นเลิศด้านนาโนเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช, 2550.
เลขเรียก
ส.รRS199.5 ก64
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการประจำปี 2550 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2250 ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จ.เชียงราย / กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .
ผู้แต่ง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่], สำนักฯ, 2550.
เลขเรียก
สร S471.T352.N69 ว72ก 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles