Search again

พบ: 8,928  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง.
ผู้แต่ง
ขวัญชีวิน บัวแดง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียก
DS570.K37 ข262ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
"กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง" / อิสระ เจียวิริยบุญญา...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
อิสระ เจียวิริยบุญญา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มายด์ รีพับบลิก, 2562.
เลขเรียก
615.321 อ764ก 2562,RM666.C266 ก382 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"การค้ามนุษย์" : พินิจในแนวสตรีนิยมในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ตกระบวนการทางกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐ/ จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์, ชายไทย รักษาชาติ และ ณรัตน์ สมสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียก
HQ242.55.A5 จ169ก 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย" PHP & AJAX+jQuery ฉบับ Workshop / ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์ ; ธารี บางแก้ว ;บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2556.
เลขเรียก
005.276 ธ469ค 2556,QA76.73.P224 ธ469ค 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
"บันทึกจับผ้า" เส้นใยแห่งไมตรีคนอาเซียนลุ่มน้ำโขง / ปิยะพร กัญชนะ.
ผู้แต่ง
ปิยะพร กัญชนะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียก
TT848 ป662บ 2557,746 ป622บ 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
"ผลกระทบจากการเป็นเมืองท่าของอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย" / โดย กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร, สุพัฒน์โตวิจักษณ์ชัยกุล.
ผู้แต่ง
กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก
387.1 ก151ผ,HF1594.55.Z5 ก181ผ 2547
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ผู้หญิง" ในวาทกรรมการเมืองเรื่องเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ / กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก
HQ1236 ผ749 2547
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา จอมทอง
หนังสือ Loading...

image
"สำเร็จ" ได้ในแบบที่คุณเป็น = A peacock in the land of penguins / BJ Gallagher Hateley, Warren H Schmidt ; นาถกมล บุญรอดพาณิชย์, ผู้แปล.
ผู้แต่ง
เฮตลีย์, บีเจ แกลลาเกอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2556.
เลขเรียก
HF5549.5.M5 ฮ613ส 2556,158.1 ฮ613ส 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
หนังสือ Loading...

image
"อิตาลี" เล่มเดียวเที่ยวได้จริง :/ สิรภพ มหรรฆสุวรรณ.
ผู้แต่ง
สิรภพ มหรรฆสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2562.
เลขเรียก
DG430.2 ส729อ 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"เลียน" แบบเด็กญี่ปุ่น ภาษิตสี่ตัวอักษร / ทากาชิ ไซโต้ ; ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, แปล.
ผู้แต่ง
ไซโต้, ทากาชิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559.
เลขเรียก
PL645 ซ953ล 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / หลิวหย่งเซิง ; ภิรมณ ประพฤติประยูร, แปล.
ผู้แต่ง
หลิว, หย่ง เซิง.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก
BF636.A2 ห337ห 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
1 ปี ที่พวกเราจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย = The year without a purchase / Scott Dannemiller ; กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ และ อลิสา สันตสมบัติ, แปล.
ผู้แต่ง
แดนน์มิลเลอร์, สก็อต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พราว, 2562.
เลขเรียก
241.68 ด955 2562,HB822 ด955 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
1 เปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ / วินทร์ เลียววาริณ.
ผู้แต่ง
วินทร์ เลียววาริณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 113 จำกัด, 2561.
เลขเรียก
158 ว617 2561,รส ว617ห 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
1% รวย 99% จนเพราะอะไร / สุกิจ นวลจันทร์.
ผู้แต่ง
สุกิจ นวลจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
BF637.C5 ส741ห 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
1,000 ประโยค ภาษาอังกฤษใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน / อัจฉรียา แสงสว่าง, เขียน.
ผู้แต่ง
อัจฉรียา แสงสว่าง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พราว, 2562.
เลขเรียก
PE1375 อ514พ 2562,428.2 อ514ห 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles