Search again

พบ: 37  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 = Thailand research expo 2012 [ระหว่างวันที่] 24-28 สิงหาคม 2555 ณศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ/ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจั...
ผู้แต่ง
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก
Q180.T5 ก456ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 8 : นวัตกรรมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 28-29 กรกฎาคม 2555 ณอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก = Naresuan Research Conference ...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย"
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.
เลขเรียก
สร Z5055.T5N3 ก475ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : 6-7 กันยายน 2555 ห้องประชุมมิราเคิล แกรน บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ จังหวัดกรุงเทพฯ / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ= Sustainable green growth and disaster mitigation
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555.
เลขเรียก
สร LA1221 ก475ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 :75 ปี จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 12-13 กรกฏาคม 2555 อาคารโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัง...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม, 2555.
เลขเรียก
สร HC445 .ก475 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2555 : 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตร
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
S678.53 .ก271 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษา : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว...
ผู้แต่ง
การประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.
เลขเรียก
สร LC4719 .ก485 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสภาพการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา / สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี, 2555.
เลขเรียก
สร LB1028.43 ท592ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2555 = The labor force survery whole kingdom quarter 1 : January - March 2012 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียก
ส.ร.HD5715.5 .ส183ร 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2554 = The informal employment survey 2011 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
ผู้แต่ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานสิถิติแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2555.
เลขเรียก
สร HD8700.55.A6 .ท592ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
คู่มือกิจกรรมโครงการ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2555 / ธนาคารออมสิน.
ผู้แต่ง
ธนาคารออมสิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2555.
เลขเรียก
สร HG1881 .ธ242ค 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
งบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตามพระราชชัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 / สำนักงบประมาณ.
ผู้แต่ง
สำนักงบประมาณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2555.
เลขเรียก
HJ2168 .ง231ง 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ชีวิตการทำงานสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ / ประดิษฐ์ มัชฌิมา.
ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ มัชฌิมา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2555.
เลขเรียก
334 ป266ช,ส.ร HD3082.55.A4 ป267ช 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ตัวชี้วัดแรงงาน พ.ศ.2550 - 2554 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
ผู้แต่ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียก
สร HD4801 .ท592ต 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ทำเนียบองค์กร ชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 ภาคใต้ / สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ.
ผู้แต่ง
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2555.
เลขเรียก
สร HV1484.T35 ส691ท 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ทำเนียบองค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ พ.ศ. 2555 ภาคเหนือ / สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ.
ผู้แต่ง
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2555.
เลขเรียก
สร HV1484.T35 ส691ท 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles