Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ / ปิยนาถ บุนนาค หัวหน้าโครงการ, สุนันท์ อัญชลีนุกูล รองหัวหน้าโครงการ,นววรรณ วุฒฑะกุล ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ, ผู้ร่วมวิจัย ดินาร์ บุญธรรม ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ปิยนาถ บุนนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550.
เลขเรียก
JQ1745.A7 .ป74ก 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
Introduction to game development / edited by Steve Rabin.
สำนักพิมพ์
Boston, MA : Course Technology, c2010.
เลขเรียก
QA76.76.C672 I58 2010,794.8536 I35
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มกรณีศึกษาอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก คณะผู้ศึกษาวิจัย หัวหน้าโครงการ ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว, นักวิจัย... และคนอื่นๆ ...
ผู้แต่ง
ศิริลักษณ์ ดวงแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, [255-] .
เลขเรียก
สร S623 .ก64
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 / [ผู้ประเมินผล ชูชาติ ศิริปัญจนะ].
ผู้แต่ง
ชูชาติ ศิริปัญจนะ.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียก
สร HD59.6.T35 .ช72ก 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปรับการจัดการศึกษากับการพัฒนาเมือง : รายงานผลการสัมมนา / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ .
ผู้แต่ง
กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียก
สร LB1028 .ว72ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร / [หัวหน้าโครงการ ปริศนา สุวรรณาภรณ์ ... และคนอื่น ๆ] .
ผู้แต่ง
ปริศนา สุวรรณาภรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 .
เลขเรียก
สร HF5549.5 .ป47ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
บทสรุปรวมผลงานวิจัยทางการศึกษา : โครงการจัดทำบทสรุปรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา / กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ .
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองวิจัยการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2531.
เลขเรียก
สร LB1028 .ค36บ 2531
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษา / โดย ทัศนีย์ ธรมธัช, ยุพิน รอดป้อง .
ผู้แต่ง
ทัศนีย์ ธรมธัช.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2535 .
เลขเรียก
สร LC1047.T5 ท364
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย WiMAX ในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
เลขเรียก
สร TK5103.2 .ร64,004.68 ส691ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รายงานกิจกรรม พ.ศ. 2549 - 2552 / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี.
ผู้แต่ง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552.
เลขเรียก
สร QD31.2 .ค56ร 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image

image

image
รายงานสรุปฉบับผู้บริหาร (Executive summary report) กิจกรรมการจัดทำแผนแม่บทเมืองลำพูนสู่มรดกโลก / หัวหน้าโครงการ วิทูร ตันธนาโชติ ... [และคนอื่น ๆ] .
ผู้แต่ง
วิทูร ตันธนาโชติ.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท.] : ชินครอนกรุ๊ป, 2552.
เลขเรียก
สร HT395.T35.L8 .ว73ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย : จากอดีตสู่อนาคต / มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก
Q127 .ว63,602 ส691ว
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles