Search again

พบ: 80  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
10 ยอดกราฟิกดีไซเนอร์สายพันธุ์ไทย = Graphic designer issue / รัชภูมิ ปัญส่งเสริม.
ผู้แต่ง
รัชภูมิ ปัญส่งเสริม.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : Core Function, 2547.
เลขเรียก
ส.ร. 632.9 ก380ร,NC1001 .ร345ส 2547
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
108 ปัญหา ปฏิรูปการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543 .
เลขเรียก
ส.ร. 371.2 ป133ร 2543,LA1221 .ร19
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
3 มิติ : ทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา / พีระพงษ์ กุลพิศาล, นิพนธ์ ทวีกาญจน์, ทวีเกียรติ ไชยยงยศ.
ผู้แต่ง
พีระพงษ์ กุลพิศาล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533.
เลขเรียก
N7443.8.ท9 พ64,ส.ร. 701.18 พ798ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
Introduction to game development / edited by Steve Rabin.
สำนักพิมพ์
Boston, MA : Course Technology, c2010.
เลขเรียก
QA76.76.C672 I58 2010,794.8536 I35
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษา : การจัดการความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ : พื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน / ผู้ศึกษา รัชดา ฉายสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
รัชดา ฉายสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก
HD890.55 ร331ก,333.7515 ร331ก,SD657.T5 ร331ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษา : ภาวะผู้นำ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548.
เลขเรียก
ส.ร. 303.34 พ936ภ 2548,HD57.7 .ก27 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก
ส.ร. 331 ก151,HD6971.5 ก153 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
กรรมลิขิต / รวบรวมเรียบเรียงโดย ธมฺมวฑฺโฒ ภกฺขุ.
ผู้แต่ง
ธมฺมวฑฺโฒ ภกฺขุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2542.
เลขเรียก
294.35827 ธ166ก,BQ4435 ธ292ก 2542
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย / พิชัย ธานีรณานนท์, ยอดพล ธนาบริบูรณ์, ลำดวน ศรีศักดา .
ผู้แต่ง
พิชัย ธานีรณานนท์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ลิมบราเดอร์ การพิมพ์, 2548.
เลขเรียก
สร HE5614.5.T35 .พ62ก,363.125 พ642ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
การท่องเที่ยวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน / ทวีป ศิริรัศมี บรรณาธิการ ; พชรวรรณ สุขหมื่น ประจำกองบรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ทวีป ศิริรัศมี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ พีเอส.พริ้นท์, 2550.
เลขเรียก
ส.ร. 915.93 ก437,G155.8.A78 ก64 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศญี่ปุ่น / [ผู้วิจัย ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, ฉันทนา จันทร์บรรจง, Shuichi Sugi ; บรรณาธิการ มรกต ศรีสุข] .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ศึกษา สกศ., 2543 .
เลขเรียก
Q183.4.J3 .ก27,507.52 ส691ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากลไกสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ / ไว จามรมาน, สมบุญ ยมนา, กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์.
ผู้แต่ง
ไว จามรมาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียก
HD62.5 .ว921,658.11 ว964ก 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาคนพิการด้วย..ศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ผู้แต่ง
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สันติศิริ , 2544.
เลขเรียก
NX652.พ62 ช635 2544,ส.ร. 305.90816 ช234ก 2544
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเซีย / โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย, สุวิมล ว่องวาณิช.
ผู้แต่ง
นงลักษณ์ วิรัชชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียก
LB2331.65.A78 .น12,378 น149ก 2541
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์คุณภาพสมุนไพรด้วยวิธีทีแอลซี / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
ผู้แต่ง
กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2554.
เลขเรียก
RS189.5.C48 ก218ก 2554,RS189.5.C48 ก226 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles