Search again

พบ: 44  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Foresight Research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศษสตร์ จากผลงานวิจัย สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก
338.9593 ส691ฟ,001.4 ส691ฟ 2551,HD77 ค36ฟ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
Foresight Research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศษสตร์ จากผลงานวิจัย สาขาพลังงาน / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก
TJ163.3 ค34ฟ,333.794 ส691ฟ,001.4ส691ฟ 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
Foresight Research โดยการสังเคราะห์เชิงเศรษฐศษสตร์ จากผลงานวิจัย สาขาเทคโนโลยีอุบัติใหม่ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก
T173.8 ค36ฟ,607.2 ส691ฟ,001.4 ส691ฟ 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษา : ภาวะผู้นำ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548.
เลขเรียก
ส.ร. 303.34 พ936ภ 2548,HD57.7 .ก27 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
กรมศุลกากร รายงานประจำปี 2551/ กรมศุลกากร.
ผู้แต่ง
กรมศุลกากร.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรม, 2551.
เลขเรียก
HJ7054.55 ศ742ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
การบริหารทางจิต สำหรับเด็กวัยรุ่น / เรียบเรียงโดย คุณหญิงโสมรัสมิ์ จันทรประภา.
ผู้แต่ง
โสมรัสมิ์ จันทรประภา,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2543.
เลขเรียก
BF632 .ส85 2543,155.5 ส991ก 2543
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็ก / บรรจบรักษ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
บรรจบรัตน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2543.
เลขเรียก
BF721 .บ17 2543,294.3827 ว546ก 2543
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การประกันภัยต่อไม่ยากอย่างที่คิด = Reinsurance : Make it easy! / เรียบเรียงโดย ธโนดม โลกาพัฒนา, ดวงดาว วิจักขณ์จารุ.
ผู้แต่ง
ธโนดม โลกาพัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมประกันวินาศภัย, 2552.
เลขเรียก
ส.ร HG8051 ธ39ก,368.0122 ธ288ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากลไกสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ / ไว จามรมาน, สมบุญ ยมนา, กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์.
ผู้แต่ง
ไว จามรมาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียก
HD62.5 .ว921,658.11 ว964ก 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาคนพิการด้วย..ศิลปะ / ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
ผู้แต่ง
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สันติศิริ , 2544.
เลขเรียก
NX652.พ62 ช635 2544,ส.ร. 305.90816 ช234ก 2544
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเซีย / โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย, สุวิมล ว่องวาณิช.
ผู้แต่ง
นงลักษณ์ วิรัชชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียก
LB2331.65.A78 .น12,378 น149ก 2541
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การจัดการข้อมูล การตีความและการหาความหมาย / เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, กาญจนา ตั้งชลทิพย์.
ผู้แต่ง
เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.
เลขเรียก
001.42 บ795ก 2552,001.4225 บ795ก,H62 .บ73ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การเติบโตอย่างมีคุณภาพ / ธนาคารโลก ; จุรี วิจิตรวาทการ ... [และคนอื่น ๆ], สรุปและเรียบเรียง ; กุลวิจิตรา ภังคานนท์, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก
HC445.Z9.E44 .ก37,338.9 ธ238ก 2543
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลและนโยบายของแหล่งความร่วมมือกับต่างประเทศ / กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, 2544.
เลขเรียก
HC445 .ข19
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ความต้องการใช้ข้อมูลการวิจัยของภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก
HD30.4 ค36ค,001.42 ส691ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles