Search again

พบ: 85  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี" : รวมบทประพันธ์และภาพวาด โครงการเทิดพระเกียรติของวุฒิสภา / [จัดทำโดย คณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการ เทิดพระเกียรติของวุฒิสภา] .
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา], 2552.
เลขเรียก
923.1593 ร778,DS586 .ร517
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
108 ปัญหา ปฏิรูปการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543 .
เลขเรียก
ส.ร. 371.2 ป133ร 2543,LA1221 .ร19
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม / คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก
ส.ร. 331 ก151,HD6971.5 ก153 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ .
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 .
เลขเรียก
สร LA1221 .ล26ศ 2551,ส.ร.379.593 ล761ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยประเมินผล / ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.
ผู้แต่ง
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
สร.LB2806.25 ช648ก 2554,ส.ร. 379.153 ช648ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัยประเมินผล/ คณะผู้วิจัย พิชิต ฤทธิ์จรูญ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ,สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2554.
เลขเรียก
สร.LB2806.25 ก446 2554,379.153 พ647ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : รายงานการวิจัยประเมินผล/ นงเยาว์ อุทุมพร.
ผู้แต่ง
นงเยาว์ อุทุมพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
สร.LA1221 น146ก 2554,ส.ร. 379.593 น146ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล : รายงานการวิจัยประเมินผล / พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
ผู้แต่ง
พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
สร.LB2806.25 พ647ก,ส.ร. 379.153 พ647ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาของเทศบาล : รายงานการวิจัยประเมินผล / เก็จกนก เอื้อวงศ์.
ผู้แต่ง
เก็จกนก เอื้อวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
สร.JS7153.3.A8 ก751ก 2554,ส.ร. 379.153 ก751ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาของเมืองพัทยา : รายงานการวิจัยประเมินผล / ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.
ผู้แต่ง
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
สร.LB2806.25 ช648ก 2554,ส.ร. 379.153 ช648ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทยปี 2547-2548 : การผลิตบุคลากร / [ผู้จัดทำรายงาน กุลวิภา ชีพรับสุข].
ผู้แต่ง
กุลวิภา ชีพรับสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา สำนักนวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียก
370.1107 ส ก,LC1047.T5 ก728ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค : กลยุทธ์บริหารภาครัฐ / [ผู้เรียบเรียง ศุภชัย ยาวะประภาษ, วนิดา นวลบุญเรือง] .
ผู้แต่ง
ศุภชัย ยาวะประภาษ.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545 .
เลขเรียก
JF1358.T5 ศ683,352.1409593 ศ683ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศญี่ปุ่น / [ผู้วิจัย ภูมิศักดิ์ อินทนนท์, ฉันทนา จันทร์บรรจง, Shuichi Sugi ; บรรณาธิการ มรกต ศรีสุข] .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ศึกษา สกศ., 2543 .
เลขเรียก
Q183.4.J3 .ก27,507.52 ส691ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศอังกฤษ / โดย ณสรรค์ ผลโภค และคณะ .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ศึกษา สกศ., 2543 .
เลขเรียก
Q183.4.G7 .ก27,507.41 ส691ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การประกันภัยต่อไม่ยากอย่างที่คิด = Reinsurance : Make it easy! / เรียบเรียงโดย ธโนดม โลกาพัฒนา, ดวงดาว วิจักขณ์จารุ.
ผู้แต่ง
ธโนดม โลกาพัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมประกันวินาศภัย, 2552.
เลขเรียก
ส.ร HG8051 ธ39ก,368.0122 ธ288ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles