Search again

พบ: 338  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
ผู้แต่ง
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียก
LB1028.3 ธ743ก 2557,420.712 ธ415ก 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ / นภสินธุ์ แผลงศร.
ผู้แต่ง
นภสินธุ์ แผลงศร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
495.6834 น195ก 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในใชีวิตประจำวัน = Reading Authentic Materials / Laksanaporn Kothchakoth.
ผู้แต่ง
ลักษณาพร คชโคตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รัตนโรจน์การพิมพ์, [2559?].
เลขเรียก
428.4 ล62ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ = Translation : Thai into English / พิมพันธุ์ เวสสะโกศล.
ผู้แต่ง
พิมพันธุ์ เวสสะโกศล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555.
เลขเรียก
495.915 พ74ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
การแปลวรรณกรรม / วัลยา วิวัฒน์ศร.
ผู้แต่ง
วัลยา วิวัฒน์ศร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ, 2557.
เลขเรียก
418.02 ว445ก 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ / ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ).
ผู้แต่ง
ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วัชรวิชญ์).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก
PE1498 ผ227ก 2560,418.02 ผ227ก 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ / ผ่องศรี ลือพร้อมชัย(วิชรวิชญ์).
ผู้แต่ง
ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วิชรวิชญ์).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียก
PN241 ผ227ก 2559,418.02 ผ227ก 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาเชิงปฏิบัติ / สนิท ตั้งทวี.
ผู้แต่ง
สนิท ตั้งทวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538.
เลขเรียก
PL4177 ส213ก 2538,495.918 ส213ก 2538
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ครบเครื่องเรื่องภาษาอังกฤษ 40 Unit สำหรับผู้เริ่มต้น / ยุวนาฏ คุ้มขาว.
ผู้แต่ง
ยุวนาฏ คุ้มขาว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560.
เลขเรียก
428.24 ย442ค 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ พร้อม ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม / จิตร ภูมิศักดิ์.
ผู้แต่ง
จิตร ภูมิศักดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ , 2562.
เลขเรียก
495.912 จ433ค 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
คะตะคะนะ สู้สู้! / Arpaporn Naosaran, Yoko Abe, Prapa Sangthongsuk.
ผู้แต่ง
อาภาพร เนาสราญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2557.
เลขเรียก
495.611 อ262ค 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
คัมภีร์พิชิต PAT 7.6 ภาษาบาลี / พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช.
ผู้แต่ง
พาสนินทร์ วงศ์วุฒิสาโรช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : I Love CU, 2562.
เลขเรียก
491.37 พพ626คค 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
คัมภีร์เขียนอีเมลธุรกิจ ที่คนสำเร็จต้องมี ! = Perfect professional business email writing / Baek Seon Yeob, ผู้เขียน; กิตติคุณ อุปโคตร และ จุรีพร สมศาสตร์, ผู้แปล.
ผู้แต่ง
แพก, ซอนยอบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2563.
เลขเรียก
421 พ954ค 2563
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
คำ เครื่องมือช่วยการเขียน / รงค์ ประพันธ์พงศ์.
ผู้แต่ง
รงค์ ประพันธ์พงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560.
เลขเรียก
495.918 ร113ค 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
คำกริยาญี่ปุ่น สำหรับ JLPT ระดับ N5-N4-N3 / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ผู้แต่ง
นพพิชญ์ ประหวั่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียก
495.656 น177ค 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles