Search again

พบ: 52  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
14 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะ, [25--].
เลขเรียก
สร LG395.T5.ท592ธวท .ท29ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 4 ปี (8 มิ.ย. 2545-7 มิ.ย. 2549) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [254-].
เลขเรียก
LG395.B24 ม782ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การบวชภิกษุณี ในประเทศไทย / คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา.
ผู้แต่ง
คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา, 25-- .
เลขเรียก
สร BQ855 .ค3ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 23 = 23rd Electrical Engineering Conference (EECON-23) / ดำเนินการจัดประชุมโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วันที่ 23-24 พฤศจิ...
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545.
เลขเรียก
TK5 ก 2543
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การฝึกอบรมการวางแผนพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการในระดับจังหวัด/ โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและบริหารการศึกษา กองนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
ผู้แต่ง
สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองนโยบายและแผนการศึกษา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, [253-] .
เลขเรียก
สร LB2861 .ส63 2530
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2554.
เลขเรียก
LB1773.T5 ก475 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image

image
การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยบูรณาการ ประจำปี 2548 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) .
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียก
923.709593 ส691ท,Q180.T4 ส-ก 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
กำลังคนภาครัฐ ในฝ่ายพลเรือน 25../ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงาน ก.พ.
ผู้แต่ง
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงาน, [25--] -.
เลขเรียก
JQ1746.Z13 .ก619
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ครูดีเด่น ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. ... / ผู้เรียบเรียง นพรัตน์ ก. ศรีสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ สมพร จารุนัฏ .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, [25--]- .
เลขเรียก
LB2832.4.T35 .ค171
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
คุณสมบัติการคืบตัวของดินแกรนิตคงสภาพในภาคเหนือของประเทศไทยโดยการทดสอบ Iowa bore-hole creep / โดย ชยันต์ เจริญพร, สุเชษฐ์ เอี่ยมเชย .
ผู้แต่ง
ชยันต์ เจริญพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง,|c2544.
เลขเรียก
TE210.5.G7 .ช16
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
งบประมาณโดยสังเขปของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
ผู้แต่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กองแผนงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [25--]-.
เลขเรียก
HD2080.55.A1 .ก17
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ทำเนียบหน่วยงานวิจัยในประเทศไทย/กองทะเบียนการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ .
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองทะเบียนการวิจัย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, [25--]-.
เลขเรียก
Q179.98 .ค14
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
บทความวิชาการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ / ผู้เรียบเรียง ธัญญา ศิริเวทิน ... [และคนอื่นๆ] .
ผู้แต่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, [25--]-.
เลขเรียก
HD87.5 .บ14
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ประชาคมวิจัย = Research community.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538-.
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles