Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ = Information system analysis and design / ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.
ผู้แต่ง
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่้น , 2551.
เลขเรียก
004.21 ณ311ก 2551,QA76.9.S88 ณ311ก 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา จอมทอง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ = Data communications and networking / Behrouz A. Forouzan ; แปลและเรียบเรียงโดย จักกริช พฤษการ .
ผู้แต่ง
ฟอร์โรวซาน, เบรูซ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ท้อป, 2548.
เลขเรียก
004.6 ฟ174ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การเลี้ยงสุกร / อนันต์ ศรีปราโมช.
ผู้แต่ง
อนันต์ ศรีปราโมช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เกษตรสาส์น, 2545.
เลขเรียก
636.4 อ165ก 2545
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ก๊าช พลังงานใต้พิภพ เล่ม 21 / ดวงธิตา นครสันติภาพ บรรณาธิการและเรียบเรียง .
ผู้แต่ง
ดวงธิดา นครสันติภาพ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2552.
เลขเรียก
579.8 ก111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
ตำรับอาหารจากยอดผัก / ธัญนันท์ อบถม.
ผู้แต่ง
ธัญนันท์ อบถม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บุษราคัม, 2548.
เลขเรียก
641.5636 ธ455ต
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ทายาทไฮโซ...ธุรกิจพันล้าน / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ และปารณีย์ คชพร.
ผู้แต่ง
ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2553.
เลขเรียก
658.4 ถ952ท
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
น้ำพริกล้านนา / ฉลาดชาย รมิตานนท์.
ผู้แต่ง
ฉลาดชาย รมิตานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ครัวบ้านและสวน, 2545.
เลขเรียก
641.595936 ฉ165น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ปัญญาประดิษฐ์ = Artificial intellligence / ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ, ณรงค์ ล่ำดี ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.
ผู้แต่ง
ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เคทีพี คอม์แอนด์ คอนซัลท์, 2552.
เลขเรียก
006.3 ณ339ป,Q335 ณ63ป 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในงานบัญชี : จากโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี สู่โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทวางแผนทรัพยากรองค์กรและการเชื่อมต่อที่ไม่สิ้นสุด/ พลพธู ปียวรรณ, สุภาพร เชิงเอี่ยม .
ผู้แต่ง
พลพธู ปียวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
657.0285 พ436ร,HF5679 .พ17 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น : หนังสือเรียน รายวิชาเพิjมเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 / เรียบเรียงโดย ฝ่ายตำรา...
ผู้แต่ง
ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียก
004.6 ร211
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ลูกชิด ลูกเล็กในป่าลึก / ดวงธิดา นครสันติภาพ บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ดวงธิดา นครสันติภาพ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไซเบอร์พริ้นท์, 2552.
เลขเรียก
635 ล111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
ศิลปะการตกแต่งอาหาร / กนกวรรณ ปลาศิลา.
ผู้แต่ง
กนกวรรณ ปลาศิลา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2560.
เลขเรียก
641.81 ก125ศ 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
ศิลปะสร้างอัจฉริยะทางอารมณ์ของนักบริหารด้วยรอยยิ้มแบบไทย ๆ= Executive EQ with Thai smile / แสงอุษา โลจนานนท์.
ผู้แต่ง
แสงอุษา โลจนานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มิตรนราการพิมพ์, 2543.
เลขเรียก
158.1 ส954อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
สงครามแบรนด์ชนแบรนด์ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2554.
เลขเรียก
658.8 ถ192ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เล่ม 2 (ความมั่นคงทางอาหาร) = Environment and development Book 2 (Food security)/ นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล.
ผู้แต่ง
นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
363.8 น139ส 2552,GF75 .น22ส 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles