Search again

พบ: 19,364  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"etc" in Japan อื่นๆอีกมากมายในญี่ปุ่น / เนศ ปิยะอมรฤกษ์.
ผู้แต่ง
เนศ ปิยะอมรฤกษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2553
เลขเรียก
915.204 น798อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง .
ผู้แต่ง
ขวัญชีวิน บัวแดง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 .
เลขเรียก
DS570.K37 ข262ก 2549,305.895 ข263ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง" / อิสระ เจียวิริยบุญญา...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
อิสระ เจียวิริยบุญญา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มายด์ รีพับบลิก, 2562.
เลขเรียก
615.321 อ764ก 2562,RM666.C266 ก382 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"คน" จุดตาย SMES / ไพศาล เตมีย์.
ผู้แต่ง
ไพศาล เตมีย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียก
658.3 พ996ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"คนเก่ง" สร้างได้ / Yoshida Tensei ; แปลโดย ชไมพร สุธรรมวงศ์ .
ผู้แต่ง
เทนเซ, โยชิดะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551.
เลขเรียก
658.3 ท590ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"คุณ" ก็ทำได้ / ปริญญา ตันสกุล.
ผู้แต่ง
ปริญญา ตันสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จิตจักรวาล, 2546.
เลขเรียก
158.1 ป458ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล.
ผู้แต่ง
โสภา ชานะมูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียก
959.3 ส655ช
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ตั๋วเมือง" : การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ .
ผู้แต่ง
เกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียก
495.917 ก783ต
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ตายแล้วฟื้น" ภพสวรรค์ นรก และภพใต้บาดาล ตามตำนานพุทธศาสนา / ดามภ์ - เหม.
ผู้แต่ง
ดามภ์ - เหม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Feel good Publishing , 2552.
เลขเรียก
133.5 ด411ต
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ผลกระทบจากการเป็นเมืองท่าของอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย" / โดย กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร, สุพัฒน์โตวิจักษณ์ชัยกุล.
ผู้แต่ง
กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก
HF1594.55.Z5 ก181ผ 2547,387.1 ก151ผ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ผู้ตรวจสอบอาคาร" ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร / รณรงค์ กระจ่างยศ .
ผู้แต่ง
รณรงค์ กระจ่างยศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โฟรเพช, 2552.
เลขเรียก
TH439 ร125ผ 2552,343.07869 ผ111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"พะซาช์อง" : ฟื้นวิถีชาติพันธุ์...ผ่านห้องเรียน / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก
495.917 พ111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"รู้เก็บ รู้ใช้" : 20 เรื่องสั้นระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / องอาจ จิระอร .
ผู้แต่ง
องอาจ จิระอร,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียก
332.0415 อ111ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "แนวภูมิกิ่งไม้" / โดย ดรุณา พ่วงพิศ.
ผู้แต่ง
ดรุณา พ่วงพิศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2542.
เลขเรียก
371.103 ด134ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ล้ม" อีกก็ได้ ถ้า "ลุก" เป็น / เรวัติ ศุภสิริ.
ผู้แต่ง
เรวัติ ศุภสิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2552.
เลขเรียก
158.1 ร769ล
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles