Search again

พบ: 171  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรณีศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-24 ด้วยกระบวนการคอมพิวเตอร์กราฟิก / ถาวร ฝั้นชมภู, ลิปิกร มาแก้ว.
ผู้แต่ง
ถาวร ฝั้นชมภู.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2553.
เลขเรียก
วจ ถ331ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการพิมพ์ลวดลายผ้าฝ้ายด้วยมือจากสีธรรมชาติ : รายงานวิจัย / มนตรี เลากิตติศักดิ์, สืบสกุล ชืนชม, รติรส บุญญะฤทธิ์.
ผู้แต่ง
มนตรี เลากิตติศักดิ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
เลขเรียก
วจ ม151ก 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีการขยายรูปประติมากรรมขนาดใหญ่ด้วยการร่างภาพลายเส้นเพื่อกำหนดหาสัดส่วนโครงสร้างงานประติมากรรม : รายงานวิจัย/ ประเสริฐ วรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
ประเสริฐ วรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ ป418ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553 : รายงานวิจัย/ ตยานิตย์ มิตร์แปง, นพว...
ผู้แต่ง
ตยานิตย์ มิตร์แปง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ ต129ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายทอดคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสู่การปฏบัติ ในคณะกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ : รายงานวิจัย / จิรฉัตร จันทร์แจ่ม.
ผู้แต่ง
จิรฉัตร จันทร์แจ่ม.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2554.
เลขเรียก
วจ จ491ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีสังเคราะห์ที่ปราศจากสารอะโรแมติกแอมีนที่เป็นอันตรายบนเส้นด้ายฝ้าย : รายงานวิจัย / ญาณิศา โกมลสิริโชค.
ผู้แต่ง
ญาณิศา โกมลสิริโชค.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
เลขเรียก
วจ ญ249ก 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายทอดและเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมชุมชนเชิงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมสู่การท่องเที่ยว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ, ภัทรากร ออแก้ว.
ผู้แต่ง
ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ; 2556.
เลขเรียก
วจ ณ119ก 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การทำศิลปะภาพพิมพ์โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่นและปลอดมลพิษ : รายงานวิจัย / ธงชัย ยุคันตพรพงษ์.
ผู้แต่ง
ธงชัย ยุคันตพรพงษ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียก
วจ ธ117ก 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ลวดลายและการปักผ้าด้วยมือโบราณล้านนาสร้างสรรค์ : รายงานวิจัย / รติรส บุญญะฤทธิ์.
ผู้แต่ง
รติรส บุญญะฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2555.
เลขเรียก
วจ ร135ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพัฒนาเครื่องจักสานจากผักตบชวา ประเภทของที่ระลึกในเชิงพาณิช จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า, ตยานิตย์ มิตร์แปง.
ผู้แต่ง
จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
เลขเรียก
วจ จ628ก 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา : รายงานวิจัย / ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน, รุ...
ผู้แต่ง
ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2557.
เลขเรียก
วจ ช392ก 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา : รายงานวิจัย / ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์, สุรพ...
ผู้แต่ง
ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
เลขเรียก
วจ ท179ก 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การผลิตสีสะเตนใต้เคลือบจากเถ้าลอยลิกไนต์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา / รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์.
ผู้แต่ง
รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา, 2552.
เลขเรียก
วจ ร183ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือให้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน : รายงานวิจัย / ญาณิศา โกมลสิริโชค , ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย, พฤกษา คุ้มพงษ์.
ผู้แต่ง
ญาณิศา โกมลสิริโชค.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2557.
เลขเรียก
วจ ญ249ก 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาน้ำเคลือบจากเปลือกไข่ : รายงานวิจัย : The development of glaze eggshell / สืบพงษ์ เผ่าไทย.
ผู้แต่ง
สืบพงษ์ เผ่าไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียก
วจ ส736ก 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles