Search again

Found: 110  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แจ๊ค / แจ๊ค เวลช์ และ จอห์น เอ. เบิร์น ; ณัฐนันท์ ธีราวัฒนาวิทย์ แปล.
Author
เวลช์, แจ๊ค.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How To, 2551.
Call Number
650.1 ว917จ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
แฟรนไชส์ เส้นทางใหม่ของการทำธุรกิจ /c[แปลและเรียบเรียง : ธานี ปิติสุข] .
Published
[กรุงเทพฯ] : บิ๊กบุ๊ค, 2535.
Call Number
HF5030 ฟ859,658.8708 ธ517ฟ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
"คนเก่ง" สร้างได้ / Yoshida Tensei ; แปลโดย ชไมพร สุธรรมวงศ์ .
Author
เทนเซ, โยชิดะ.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551.
Call Number
658.3 ท590ค
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
การพัฒนากลไกสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ / ไว จามรมาน, สมบุญ ยมนา, กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์.
Author
ไว จามรมาน.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
Call Number
HD62.5 .ว921,658.11 ว964ก 2550
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
ธุรกิจระหว่างประเทศและการปรับตัวของธุรกิจไทย / ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.
Author
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.
Call Number
382.09593 ช133ธ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles