Search again

Found: 1,056  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การพัฒนาชุมชนต้นแบบการประยุกต์ศักยภาพเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อนในนิคมแม่ลาว จังหวัดเชียงราย: รายงานวิจัย / สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ...[และคนอื่นๆ].
Author
สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ.
Published
เชียงราย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2555.
Call Number
วจ ส731ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาตัวแบบแรงจูงใจบุคลากร สายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / สุภันทรา ปานสุวรรณจิตร์.
Author
สุภันทรา ปานสุวรรณจิตร์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ส836ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาต้นแบบชุดกรองน้ำเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม / ศุภชัย อัครนรากุล, ประเสริฐ อุประทอง.
Author
ศุภชัย อัครนรากุล.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ศ684ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาต้นแบบเครื่องทดสอบสีของผ้าไหมย้อมด้วยสีธรรมชาติ : รายงานวิจัย / ทิวากร สมวรรณ...[และคนอื่นๆ].
Author
ทิวากร สมวรรณ.
Published
เชียงราย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2554.
Call Number
วจ ท492ก 2554
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีศักยภาพในการอ่านต่ำ / ปุณณา พันธุ์จิรา และ กฤติกา อินตา.
Author
ปุณณา พันธุ์จิรา.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ป661ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาทักษะว่ายน้ำของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ / ประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ.
Author
ประจักษ์ สุวรรณธีระกิจ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ; 2553.
Call Number
GV837 ป46ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ภาระงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง- พูดในรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Development of lentered innovation using ta...
Author
กัลยารัตน์ เศวตนันทน์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ ; 2553.
Call Number
วจ ก412ก 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ภาระงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี = Determine of learner centered innovation using ...
Author
อัปษร ธรรมสโรช.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ ; 2553.
Call Number
วจ อ549ก 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนานวัตกรรมระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย = The innovation accounting information system management to achieve compe...
Author
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ร357ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาบทเรียน e-Learning รายวิชา Chemistry for engineers (เคมีสำหรับวิศวกร)/ ชลลดา กุลวัฒน์.
Author
ชลลดา กุลวัฒน์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ ; 2553.
Call Number
LB1044.87 ช44ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การร้อยสร้อยลูกปัดเซรามิก : รายงานวิจัย / สุดธิดา นิ่มนวล.
Author
สุดธิดา นิ่มนวล.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ส773ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป : รายงานวิจัย / ธรรมนูญ นิลวรรณ, อรุตฎฐ์ สุธาคำ.
Author
ธรรมนูญ นิลวรรณ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ธ342ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ เรื่อง การเขียนประโยค สำหรับผู้เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี / พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์.
Author
พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ; 2553.
Call Number
LB1044.87 พ45ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles