Search again

Found: 1,056  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนากระบวนการเรียนแบบการใชปัญหาเป็นฐาน (Probem based learning) ในรายวิชาหลักวิศวกรรมอาหารของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / สุรีวรรณ ราชสม.
Author
สุรีวรรณ ราชสม.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2551.
Call Number
LB1027.42 ส74ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image

image
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึน ในจังหวัดเชียงใหม่ / พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม.
Author
พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
Call Number
วจ .พ756ก 2554
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image

image
การพัฒนาการฝึกกลยุทธ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรายวิชา english II ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา = Developing strategy-based language training to enhance life long english learning ...
Author
ปวันรัตน์ บัวเจริญ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2554.
Call Number
วจ .ป494ก 2554
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีอุดมศึกษาวิชาชีพ / ปาริชาติ บัวเจริญ.
Author
ปาริชาติ บัวเจริญ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ; 2551.
Call Number
LB2300 ป64ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการพูดด้วยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการพูดนำเสนอในชั้นเรียน / ทิพรัตน์ สุรสิทธิ์, ชวรินทร์ คำมาเขียว และ ปรียานุช อนุสุเรนทร์.
Author
ทิพรัตน์ สุรสิทธิ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2553.
Call Number
วจ .ท477ก 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่องการบัญชีห้างหุ้นส่วน ระดับปริญญาตรี โดยวิธีเอส ที เอ ดี / เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์.
Author
เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ; 2553.
Call Number
HF5686.C7 พ84ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image

image
การพัฒนากิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ = Development of group activities to enhance emotional quotient of Rajamangala Unive...
Author
ธัญญลักษณ์ บุญลือ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2553 .
Call Number
วจ .ธ454ก 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาความเข้าใจ เรื่องหลักเกณฑ์การบันทึกรายการบัญชี โดยใช้กรณีศึกษาที่นักศึกษาสร้างขึ้นเอง ในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 /สวัสดิ์ หากิน.
Author
สวัสดิ์ หากิน.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่ ; 2553.
Call Number
HF5655.T35ส55ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาคุณภาพสารสกัดสีธรรมชาติเพื่อใช้เป็นอินดิเคเตอร์ กรด-เบส = The quality development of natural coloring extract for use as Acid-Base Indicator / ศศิธร ปรือทอง ... [และคนอื่นๆ].
Author
ศศิธร ปรือทอง.
Published
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก, 2553.
Call Number
วจ .ศ291ก 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image

image
การพัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาอุณหภูมิสูง = Development of high temperature controller / นิวัติ จันต๊ะมา ... [และคนอื่นๆ].
Author
นิวัติ จันต๊ะมา.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2553.
Call Number
วจ น674ก 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA สำหรับการตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคระบบทางเดินหายใจสุกร / โดยรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช ... [และคนอื่นๆ].
Published
กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
Call Number
SF977.V57 .ก64
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles