Search again

พบ: 1,056  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประเมินผลปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมงานวิจัยปีงบประมาณ 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ / จิราภรณ์ กันทะใจ ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
จิราภรณ์ กันทะใจ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2553.
เลขเรียก
วจ .จ535ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลลัพธ์ของโครงการส่งเสริมวิจัยปีงบประมาณ 2557 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ : รายงานวิจัย / พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์, จุฑาทิพย์ สุวรรณ์.
ผู้แต่ง
พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
เลขเรียก
วจ พ287ก 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประเมินสุขลักษณะของร้านก๋วยเตี๋ยวบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก = Hygiene assessment of Thai noodle restaurant nearby Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanul...
ผู้แต่ง
วรรณภา สระพินครบุรี.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก, 2550.
เลขเรียก
วจ .ว255ก 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย / สุพัตรา สินติภราภพ .
ผู้แต่ง
สุพัตรา สันติภราภพ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
เลขเรียก
อ LC6223 .ส75ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประเมินและติดตามผลโครงการปฏิรูปการศึกษา : โครงการเกษตรเพื่อชีวิต / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2542.
เลขเรียก
S535.T35 .ก274,630.72 ก218ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงการบำบัดน้ำทิ้งสีย้อม โดยใช้เทคนิคการกรอง : รายงานวิจัย / ภัทรา วงษ์พันธ์กมล, ศิรประภา ชัยเนตร, กลิ่นประทุม ปัญญาปิง.
ผู้แต่ง
ภัทรา วงษ์พันธ์กมล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
เลขเรียก
วจ ภ374ก 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงการเกิดก๊าซชีวภาพจากสิ่งเศษเหลือทิ้งในถังหมักแบบชุดและเดี่ยว : รายงานวิจัย / กลิ่นประทุม ปัญญาปิง, ภัทรา วงษ์พันธ์กมล, ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ.
ผู้แต่ง
กลิ่นประทุม ปัญญาปิง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
เลขเรียก
วจ ก315ก 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงคุณภาพของแท่งเชื้อเพลิงเขียวจากชีวมวลลำไยด้วยวัสดุที่ช่วยเผาไหม้ : รายงานวิจัย / ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ, กลิ่นประทุม ปัญญาปิง และ ครรชิต เงินคำคง.
ผู้แต่ง
ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ;.
เลขเรียก
วจ ล118ก 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / ภัทรา วงษ์พันธ์กมล.
ผู้แต่ง
ภัทรา วงษ์พันธ์กมล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ; 2550.
เลขเรียก
TD370 ภ63ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงปริมาณโมนาโคลินเคและการลดปริมาณซิตรินินในข้าวแดง กข6 : รายงานวิจัย / เอมอร ไชยโรจน์, ปนัดดา จันทร์เนย, สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ.
ผู้แต่ง
เอมอร ไชยโรจน์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2555.
เลขเรียก
วจ อ911ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงภูมิทัศน์ในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยศิลปะข้างถนน : รายงานวิจัย / ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์, ไตรรัตน์ ปัตตะพงษ์, รณชิต บุมี.
ผู้แต่ง
ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
เลขเรียก
วจ ท179ก 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงระบบส่งกำลังรถไถเดินตามให้ใช้ได้กับแแทรกเตอร์ 4 ล้อขนาดเล็ก : รายงานวิจัย / กัมปนาท แสงสุวรรณ.
ผู้แต่ง
กัมปนาท แสงสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
เลขเรียก
วจ ก393ก 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงวิธีการอ่านป้ายทะเบียนรถ เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย / โชคมงคล นาดี.
ผู้แต่ง
โชคมงคล นาดี.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ; 2553.
เลขเรียก
QA76.9.D5 ช92ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโฟมพลาสติกที่เสริมแรงด้วยใยจากใบสับปะรด : แผนงานวิจัย : การผลิตสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมในชุมชน : กรณีศึกษา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก = Improvement mechanical properties of Foam plast...
ผู้แต่ง
สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก, 2552.
เลขเรียก
วจ .ส753ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปลูกข้าวด้วยเทคนิคการโยนกล้า (Parachute) ในนาข้าวเขตชลประทานของจังหวัดพิษณุโลก = Irrigation paddy rice plantation by Parachute technique in Phiysanulok province / พัชราภรณ์ บัวเปรม ... [และคนอื่นๆ]...
ผู้แต่ง
พัชราภรณ์ บัวเปรม.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก, 2553.
เลขเรียก
วจ .พ518ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles