Search again

Found: 1,056  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การกำหนดสัญลักษณ์คุณภาพผิวงานในแบบงาน / วรเชษฐ์ หวานเสียง และ อภิชาติ ชัยกลาง.
Author
วรเชษฐ์ หวานเสียง.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ว184ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษาสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ / พรพิมล ไวทยางกูร.
Author
พรพิมล ไวทยางกูร.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ : 2553.
Call Number
LB1028.5 พ43ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา โดยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ / ปาริชาติ บัวเจริญ.
Author
ปาริชาติ บัวเจริญ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ; 2553.
Call Number
LB3060.28 ป64ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการหาพื้นที่โดยใช้อินทิกรัลจำกัดเขต สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Construction of e- learnimg courseware on app...
Author
สุวิมล สิทธิชาติ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ ; 2553.
Call Number
วจ ส882ก 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายเพื่อเสริมรายวิชา Calculus I for engineers เรื่องการประยุกต์อินทิกรัลจำกัดเขต : รายงานวิจัย / สุวิมล สิทธิชาติ, ศราวุธ พั้วป้อง.
Author
สุวิมล สิทธิชาติ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ส882ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤาเพื่อความเข้าใจ = Development of E-learning media to enhance english reading comprehension / สุรีย์พร ใหญ่สง่า ,ชาญชัย ฤาชัยพาณิชย์ และ คัช...
Author
สุรีย์พร ใหญ่สง่า.
Published
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก, 2551.
Call Number
วจ .ส867ก 2551
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่ (อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่) = Packagingdevelopment of products from pa-pai home-wife communityassociation (doi-saket, Chiangmai) / ...
Author
สุธยา พิมพ์พิไล.
Published
เชียงใหม่ : เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2548.
Call Number
วจ.TS195 ส782ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์งานจัดการความรู้ (KM) ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากความต้องการของผู้ใช้บริการ : รายงานวิจัย/ น้ำฝน อุ่นฤทธิ์, ธีระชัย สุขสด.
Author
น้ำฝน อุ่นฤทธิ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ น525ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา Statistics I โดยการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ / ปาริชาติ บัวเจริญ.
Author
ปาริชาติ บัวเจริญ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ; 2553.
Call Number
QA135.5 ป64ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา Calculus 2 for engineers โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ : รายงานวิจัย / อาภรณ์ อินต๊ะชัย, ประยงค์ ใสนวน.
Author
อาภรณ์ อินต๊ะชัย.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
Call Number
วจ อ632ก 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เรื่อง การสร้างแบบจำลองโดยใช้วิธีผังความคิด(Mind map)ของนักศึกษา บธ.บ.สส.(4) ชั้นปีที่4 = Theachievement of student's learning case study of th...
Author
สุรีนาฎ มะโนลา.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ จ.เชียงใหม่ ; 2553.
Call Number
วจ ส866ก 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรม ผ้าตีนจก บ้านป่าแดด ต.ท่าผา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ / รจนา ชื่นศิริกุลชัย.
Author
รจนา ชื่นศิริกุลชัย.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ, 2551.
Call Number
HD2329 .จ23ก 2551
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผัก ผลไม้ ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น = Developing of vegetable and fruit crackers products to be the local outstanding identity / น้ำฝน รักประยูร, อิศรา วัฒนนภาเกษม และ ณัฐ...
Author
น้ำฝน รักประยูร.
Published
แพร่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, 2552.
Call Number
วจ .น525ก 2552
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles