Search again

พบ: 219  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาและการทดสอบชุดทดสอบใบมีดจอบหมุนแบบยุโรปชนิด L เพื่อหาค่าแรงบิดในเพลาใบมีด= Development and testing of test blade shaft rotationg european types L find the torge on the blade shaft / คัชรินทร์ ...
ผู้แต่ง
คัชรินทร์ สายสูง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ; 2553.
เลขเรียก
ร ค241ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาและปรับปรุงชุดทดสอบการอัดแน่นของดินและศึกษาพฤติกรรมการกระจาย ความหนาแน่นมวลรวมสภาพแห้งของดินภายใต้การวิ่งผ่านของล้อยาง ผลเนื่องจากความดันลมยางที่แตกต่างกัน / ศุภกริช ปันอินทร์.
ผู้แต่ง
ศุภกริช ปันอินทร์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ; 2553.
เลขเรียก
ร ศ677ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาและปรับปรุงชุดทดสอบใบมีดจอบหมุน = Development and improvement of a rotary blades tester / ยุทธนา กันธิยะ.
ผู้แต่ง
ยุทธนา กันธิยะ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ; 2552.
เลขเรียก
ร ย355ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาโปรแกรมอะแดพทีฟฟัซซี่ลอจิก สำหรับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ในเตาเซรามิคแบบแก๊ส วรวิทย์ ตนตรง.
ผู้แต่ง
วรวิทย์ ตนตรง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ , 2547.
เลขเรียก
TK7868.L6 ว45ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : แก่งกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / จักริน ถิ่นไกล และ คณะ.
ผู้แต่ง
จักริน ถิ่นไกล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา; 2551.
เลขเรียก
G155 จ62
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของแม่น้ำปิงกับปริมาตรน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่= Analysis of relation between flow ratow rate of the ping river and flood volume chiangmai city/ กรรณิกา สุยะ...
ผู้แต่ง
กรรณิกา สุยะสืบ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ; 2551.
เลขเรียก
ร ก172ก 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนด้านหน้าสำหรับรถสูตรนักศึกษา = Analysis of strength to front bulkhead for student formula / รัฐภูมิ อินประมูล, อาทิตย์ นามวงศ์พรหม.
ผู้แต่ง
รัฐภูมิ อินประมูล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ร356ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ฟอลต์ที่มีมิวชวลระหว่างสายส่งในระบบพิกัดเฟสโดยใช้หลักการฉีดกระแสชดเชย ณัฐพล เกียรติรุ่งเรือง.
ผู้แต่ง
ณัฐพล เกียรติรุ่งเรือง.
สำนักพิมพ์
ชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ , 2546.
เลขเรียก
TK1001 ณ63ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมแอนซอฟต์ = Electric fiele analysis by using ansoft program/ วิศรุต ทนันต์ชัย.
ผู้แต่ง
วิศรุต ทนันต์ชัย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ, 2549.
เลขเรียก
TK7869 .ว65ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้ากำลัง วัฒนศิลป์ ณ เชียงใหม่.
ผู้แต่ง
วัฒนศิลป์ ณ เชียงใหม่.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ , 2545.
เลขเรียก
TK1001 ว63ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์และการศึกษาทดลองของเครื่องแปลงผันไฟสลับเป็นไฟตรงแบบบูส และชุค ที่มีค่าตัวประกอบกำลังใกล้เครียงหนึ่ง ประสิทธิ์ จันทาเวียง.
ผู้แต่ง
ประสิทธิ์ จันทาเวียง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ , 2546.
เลขเรียก
TK3141 ป46ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการทำความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วยกระจกรวมแสงแบบพาราโบล่า ไกรลาส สมัครการค้า.
ผู้แต่ง
ไกรลาส สมัครการค้า.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ , 2549..
เลขเรียก
TJ809 ก92ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการทำงานของอินเตอร์ลีฟบูลต์คอนเวอร์เตอร์ในโหมดการควบคุมกระแส อัครวิทย์ ดวงใจ.
ผู้แต่ง
อัครวิทย์ ดวงใย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ , 2549.
เลขเรียก
TK7869 อ62ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากโรงงานผลิตตู้และชั้นโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์โดยวิธีโคแอกกูเลชัน = Organic matter removal of wastewater from strrl cabinet and rack produc...
ผู้แต่ง
ปิติพันธ์ สุริยุทธ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 .
เลขเรียก
ร TD753 .ป73ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการลดปริมาณโลหะหนักในน้ำเสียจากโรงงานผลิตตู้และชั้นโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์โดยวิธีโคแอกกูเลชัน = Heavy metal removal of wastewater from steel cabinet and rack production b...
ผู้แต่ง
กาญจน์กนก อินต๊ะวงศ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
เลขเรียก
ร TD758 .ก62ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles