Search again

พบ: 149  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การปรับปรุงคุณภาพไม้ไผ่ = Quality improvement of bamboo/ ธันยกานต์ แสนวิไล.
ผู้แต่ง
ธันยกานต์ แสนวิไล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ; 2553.
เลขเรียก
ร ธ471ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การป้องกันภาวะแรงดันชั่วครู่ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ วรพจน์ รักฝูง.
ผู้แต่ง
วรพจน์ รักฝูง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ , 2546.
เลขเรียก
TK7869 ว44ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาตู้อบแห้งหญ้าหวานโดยใช้แหล่งความร้อนจากก๊าซหุงต้มหรือพลังงานแสงอาทิตย์ = Development of a stevia dryver by using heat source from LPG or solar energy / เกรียงไกร ศิวัชเดชสกุล, กำพล บุญธิ และ ช...
ผู้แต่ง
เกรียงไกร ศิวัชเดชสกุล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ก767พ 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบการวัด และการควบคุมสำหรับเครื่องทดสอบเอนกประสงค์ด้วยโปรแกรม Lab VIEW = Measurement and control development universal testing machine with labview พรไพร มูลแดง.
ผู้แต่ง
พรไพร มูลแดง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ; 2553.
เลขเรียก
ร พ253ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาห้องเผาไหม้สำหรับเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดโดยใช้ถ่านลิกไนต์อัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง / ชาญณรงค์ ชมพู.
ผู้แต่ง
ชาญณรงค์ ชมพู.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคพายัพ , 2546.
เลขเรียก
TP841 ช62ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวัน = The development of sunflower seed huller machine / กิตติพงษ์ ดวงมณีรัตน์ และ ภานุพงศ์ หงษ์หิน.
ผู้แต่ง
กิตติพงษ์ ดวงมณีรัตน์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ก674ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแผงรับรังสีแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบชนิดเทอร์โมไซฟ่อนโดยใช้คลื่นเสียง = The development of flat-plate thermosyphon solar collector by sound wave / ภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์ และ อดิศร เดชะ.
ผู้แต่ง
ภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ภ366ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาและการทดสอบชุดทดสอบใบมีดจอบหมุนแบบยุโรปชนิด L เพื่อหาค่าแรงบิดในเพลาใบมีด= Development and testing of test blade shaft rotationg european types L find the torge on the blade shaft / คัชรินทร์ ...
ผู้แต่ง
คัชรินทร์ สายสูง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ; 2553.
เลขเรียก
ร ค241ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาและปรับปรุงชุดทดสอบการอัดแน่นของดินและศึกษาพฤติกรรมการกระจาย ความหนาแน่นมวลรวมสภาพแห้งของดินภายใต้การวิ่งผ่านของล้อยาง ผลเนื่องจากความดันลมยางที่แตกต่างกัน / ศุภกริช ปันอินทร์.
ผู้แต่ง
ศุภกริช ปันอินทร์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ ; 2553.
เลขเรียก
ร ศ677ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาและปรับปรุงชุดทดสอบใบมีดจอบหมุน = Development and improvement of a rotary blades tester / ยุทธนา กันธิยะ.
ผู้แต่ง
ยุทธนา กันธิยะ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ; 2552.
เลขเรียก
ร ย355ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหลของแม่น้ำปิงกับปริมาตรน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่= Analysis of relation between flow ratow rate of the ping river and flood volume chiangmai city/ กรรณิกา สุยะ...
ผู้แต่ง
กรรณิกา สุยะสืบ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ; 2551.
เลขเรียก
ร ก172ก 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนด้านหน้าสำหรับรถสูตรนักศึกษา = Analysis of strength to front bulkhead for student formula / รัฐภูมิ อินประมูล, อาทิตย์ นามวงศ์พรหม.
ผู้แต่ง
รัฐภูมิ อินประมูล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ร356ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากโรงงานผลิตตู้และชั้นโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์โดยวิธีโคแอกกูเลชัน = Organic matter removal of wastewater from strrl cabinet and rack produc...
ผู้แต่ง
ปิติพันธ์ สุริยุทธ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 .
เลขเรียก
ร TD753 .ป73ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการลดปริมาณโลหะหนักในน้ำเสียจากโรงงานผลิตตู้และชั้นโลหะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์โดยวิธีโคแอกกูเลชัน = Heavy metal removal of wastewater from steel cabinet and rack production b...
ผู้แต่ง
กาญจน์กนก อินต๊ะวงศ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
เลขเรียก
ร TD758 .ก62ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับ PM10 ในพื้นที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา / นิธิประภา หงวนตัด.
ผู้แต่ง
นิธิประภา หงวนตัด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียก
ร น613ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles