Search again

Found: 309  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
M สตองลี้โซลิดวาไรตี้ และโคลนอิสระแบบ Q : รายงานวิจัย / ศุราวุธ พั้วป้อง.
Author
ศุราวุธ พั้วป้อง.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
Call Number
วจ ศ169อ 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image

image
กระบวนการพิมพ์ลวดลายผ้าฝ้ายด้วยมือจากสีธรรมชาติ : รายงานวิจัย / มนตรี เลากิตติศักดิ์, สืบสกุล ชืนชม, รติรส บุญญะฤทธิ์.
Author
มนตรี เลากิตติศักดิ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
Call Number
วจ ม151ก 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image

image
กลวิธีการขยายรูปประติมากรรมขนาดใหญ่ด้วยการร่างภาพลายเส้นเพื่อกำหนดหาสัดส่วนโครงสร้างงานประติมากรรม : รายงานวิจัย/ ประเสริฐ วรรณรัตน์.
Author
ประเสริฐ วรรณรัตน์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ป418ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรสำหรับแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / ดวงพร อ่อนหวาน...[และคนอื่นๆ].
Author
ดวงพร อ่อนหวาน.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ด211ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การจำลองสภาพของการอบกล้วยน้ำว้าด้วยเตาแก๊สแบบอินฟราเรด : รายงานวิจัย / สวัสดิ์ กีไสย์, เรวัฒ คำวัน.
Author
สวัสดิ์ กีไสย์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
Call Number
วจ ส397ก 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การดูดซับเมทิลลีนบลูในน้ำเสียโดยใช้เปลือกไข่ : รายงานวิจัย / ศิริประภา ชัยเนตร, ภัทรา วงษ์พันธ์กมล และ ครรชิต คงคำเงิน.
Author
ศิริประภา ชัยเนตร.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ศ439ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image

image
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553 : รายงานวิจัย/ ตยานิตย์ มิตร์แปง, นพว...
Author
ตยานิตย์ มิตร์แปง.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ต129ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การถ่ายทอดและเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมชุมชนเชิงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมสู่การท่องเที่ยว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ, ภัทรากร ออแก้ว.
Author
ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ณ119ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ตโดยอีเมลล์สำหรับสินค้าประเภทเวิร์ดเพลสปลั๊กอิน : รายงานวิจัย / กิตตินันท์ น้อยมณี, อรรถพล วิเวก, ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร.
Author
กิตตินันท์ น้อยมณี.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ก673ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การทำนายปริมาณตะกอนในลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยใช้โปรแกรม SWAT : รายงานวิจัย / ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ.
Author
ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ป622ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การบริหารโครงการด้วยการสร้างข่ายงานกิจกรรม ในกระบวนการผลิตชุดกระพ้อลำเลียงข้าว : รายงานวิจัย / สุรพงศ์ บางพาน, พีรพันธ์ บางพาน, วิบูลลักษณ์ บางพาน.
Author
สุรพงศ์ บางพาน.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
Call Number
วจ ส852ก 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles