Search again

Found: 125  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรสำหรับแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / ดวงพร อ่อนหวาน...[และคนอื่นๆ].
Author
ดวงพร อ่อนหวาน.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ด211ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การดูดซับเมทิลลีนบลูในน้ำเสียโดยใช้เปลือกไข่ : รายงานวิจัย / ศิริประภา ชัยเนตร, ภัทรา วงษ์พันธ์กมล และ ครรชิต คงคำเงิน.
Author
ศิริประภา ชัยเนตร.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ศ439ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การถ่ายทอดและเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมชุมชนเชิงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมสู่การท่องเที่ยว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ, ภัทรากร ออแก้ว.
Author
ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ณ119ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ตโดยอีเมลล์สำหรับสินค้าประเภทเวิร์ดเพลสปลั๊กอิน : รายงานวิจัย / กิตตินันท์ น้อยมณี, อรรถพล วิเวก, ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร.
Author
กิตตินันท์ น้อยมณี.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ก673ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การทำนายปริมาณตะกอนในลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยใช้โปรแกรม SWAT : รายงานวิจัย / ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ.
Author
ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ป622ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image

image

image
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบงานโครงสร้างเหล็ก : รายงานวิจัย / สมหมาย สารมาท, มานิตย์ อินทร์คำเชื้อ.
Author
สมหมาย สารมาท.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ส287ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา : รายงานวิจัย / ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์, สุรพ...
Author
ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ท179ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image

image
การปรับปรุงคุณภาพของแท่งเชื้อเพลิงเขียวจากชีวมวลลำไยด้วยวัสดุที่ช่วยเผาไหม้ : รายงานวิจัย / ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ, กลิ่นประทุม ปัญญาปิง และ ครรชิต เงินคำคง.
Author
ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ;.
Call Number
วจ ล118ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การปรับปรุงระบบส่งกำลังรถไถเดินตามให้ใช้ได้กับแแทรกเตอร์ 4 ล้อขนาดเล็ก : รายงานวิจัย / กัมปนาท แสงสุวรรณ.
Author
กัมปนาท แสงสุวรรณ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ก393ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเขียนแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป : รายงานวิจัย / ธรรมนูญ นิลวรรณ, อรุตฎฐ์ สุธาคำ.
Author
ธรรมนูญ นิลวรรณ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ธ342ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles