Search again

Found: 37  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
GRAND PRIX.
Published
กรุงเทพฯ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล , 2555.
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
Serial Loading...

image
HEALTH&CUISINE.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2555.
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
Serial Loading...

image

image
การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินในการปลูกสัปปะรด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / พัชราภรณ์ บัวเปรม, พรวิภา สะนะวงศ์ และ วีระพัฒน์ กรุยรุ่งโรจน์.
Author
พัชราภรณ์ บัวเปรม.
Published
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก, 2552.
Call Number
วจ S633.5 .พ62ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา = Managing local information about Nonthaburi studies to promote community - based library services / สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ... [และคนอื่นๆ].
Author
สมพร พุทธาพิทักษ์ผล.
Published
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
Call Number
วจ .ส265ก 2550
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง = The evaluation of implementation on the projectof vulnerable elderly fund / สมสุดา ผู้พัฒน์, จุฬารัตน์ วัฒนะ.
Author
สมสุดา ผู้พัฒน์.
Published
กรุงเทพฯ :|bสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร, 2551.
Call Number
วจ HV1484.T5 .ส45 2551
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผัก ผลไม้ ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น = Developing of vegetable and fruit crackers products to be the local outstanding identity / น้ำฝน รักประยูร, อิศรา วัฒนนภาเกษม และ ณัฐ...
Author
น้ำฝน รักประยูร.
Published
แพร่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, 2552.
Call Number
วจ .น525ก 2552
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเซีย / โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย, สุวิมล ว่องวาณิช.
Author
นงลักษณ์ วิรัชชัย.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
Call Number
LB2331.65.A78 .น12,378 น149ก 2541
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
การศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก : รายงานผลการวิจัย / กาญจนา ทวินันท์ และลัดดาวัลย์ หวังเจริญ.
Author
กาญจนา ทวินันท์.
Published
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก, 2552.
Call Number
วจ LB1044.87 .ก62ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การศึกษารูปแบบและการใช้ถาษาของเอกสารการประชุมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = A study of foms and language usage in meeting documents ...
Author
ปรียา หิรัญประดิษฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
Call Number
วจ .ป473ก 2554
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่น ๆ] .
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2550.
Call Number
ว JQ1745.A1 .ก64
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากผลิตผลทางการเกษตรที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักโดยหระบวนการหมักของอะไมโลไลติคยีตส์ = Enhanced production of ethanol from agriculture products containing starch as the major compos...
Author
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
Call Number
วจ .จ513ก 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis de man) ที่ความหนาแน่นต่างกันในบ่อดิน / โดย ชัยรัตน์ พุ่มช่วย, สุพจน์ จึงแย้มปิ่น.
Author
ชัยรัตน์ พุ่มช่วย.
Published
นครศรีธรรมราช : ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2549.
Call Number
639.56 ช424ก,SH380.62.T5 ช424ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
ข้าวไทย : การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตและช่องทางการกระจาย / สมพร อิศวิลานนท์ .
Author
สมพร อิศวิลานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2553.
Call Number
วจ HD9066.T35 .ส44ข 2553,633.18 ส266ข
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย = Life and ministry of the first church of Chiang Mai belonging to the first district of the church o...
Author
สาธนัญ บุณยเกียรติ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555.
Call Number
วจ .ส638ช 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles