Search again

Found: 86  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการพิมพ์ลวดลายผ้าฝ้ายด้วยมือจากสีธรรมชาติ : รายงานวิจัย / มนตรี เลากิตติศักดิ์, สืบสกุล ชืนชม, รติรส บุญญะฤทธิ์.
Author
มนตรี เลากิตติศักดิ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
Call Number
วจ ม151ก 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
กลวิธีการขยายรูปประติมากรรมขนาดใหญ่ด้วยการร่างภาพลายเส้นเพื่อกำหนดหาสัดส่วนโครงสร้างงานประติมากรรม : รายงานวิจัย/ ประเสริฐ วรรณรัตน์.
Author
ประเสริฐ วรรณรัตน์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ป418ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553 : รายงานวิจัย/ ตยานิตย์ มิตร์แปง, นพว...
Author
ตยานิตย์ มิตร์แปง.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ต129ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การถ่ายทอดและเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมชุมชนเชิงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมสู่การท่องเที่ยว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ, ภัทรากร ออแก้ว.
Author
ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ณ119ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพัฒนาเครื่องจักสานจากผักตบชวา ประเภทของที่ระลึกในเชิงพาณิช จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า, ตยานิตย์ มิตร์แปง.
Author
จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2557.
Call Number
วจ จ628ก 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา : รายงานวิจัย / ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์, สุรพ...
Author
ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ ท179ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การร้อยสร้อยลูกปัดเซรามิก : รายงานวิจัย / สุดธิดา นิ่มนวล.
Author
สุดธิดา นิ่มนวล.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ส773ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์งานจัดการความรู้ (KM) ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากความต้องการของผู้ใช้บริการ : รายงานวิจัย/ น้ำฝน อุ่นฤทธิ์, ธีระชัย สุขสด.
Author
น้ำฝน อุ่นฤทธิ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ น525ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งรูปแบบใหม่ จากวัสดุไม้ไผ่ของกลุ่มงานท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ บ้านห้วยครก อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย / นภดล ณ เชียงใหม่.
Author
นภดล ณ เชียงใหม่.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2556.
Call Number
วจ น191ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองจากเทคนิคการพิมพ์ด้วยดรดและย้อม : รายงานวิจัย / ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย.
Author
ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2555.
Call Number
วจ พ993ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การพัฒนาสีเคลือบศิลาดลให้เสดน้ำหนักเข้ม อ่อนจากขึ้เถ้าไม้ก่อ : รายงานวิจัย / วรวุฒิ ทาราช, นพวรรณ เดชบุญ.
Author
วรวุฒิ ทาราช.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
Call Number
วจ ว285ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร : รายงานวิจัย/ เพ็ญศรี จุลกาญจน์ และ สุรพล มโนวงศ์.
Author
เพ็ญศรี จุลกาญจน์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ พ911ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การพัฒนาหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book) รายวิชา43-000-103 ประวัติศาสตร์ศิลป์หลักสูตรการออกแบบสื่อสาร ปี2551มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : รายงานวิจัย/ มาลิน ธราวิจิตรกุล และ สุดธิดา นิ่มนวล.
Author
มาลิน ธราวิจิตรกุล.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ ม496ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การพัฒนาเนื้อดินพอร์ซเลนด้วยตระกรัน เศษแก้ว และเศษกระดาษ / นพวรรณ เดชบุญ, อภิญญา วิไล.
Author
นพวรรณ เดชบุญ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
Call Number
วจ น188ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
การพัฒนาเนื้อดินและเทคนิคการสร้างงานประติมากรรมขนาดใหญ่ด้วยกระบวนการการทางเซรามิก = Development of body and creation large sculpture technique by the ceramic process / ธานี อดิศัยพัฒนะกุล, กิติชัย ระม...
Author
ธานี อดิศัยพัฒนะกุล.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2554.
Call Number
วจ ธ517ก 2554
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles