Search again

พบ: 20  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียก
LB2806 ศ615ก 2555,370.72 ส691ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย/ วิยะดา มีศรี.
ผู้แต่ง
วิยะดา มีศรี.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ; 2552.
เลขเรียก
LB1028.5 ว64ก,001.422 ว ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ข้าวไทย : การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตและช่องทางการกระจาย / สมพร อิศวิลานนท์ .
ผู้แต่ง
สมพร อิศวิลานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2553.
เลขเรียก
วจ HD9066.T35 .ส44ข 2553,633.18 ส266ข
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ชื่อหมู่บ้านในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ และ รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ .
ผู้แต่ง
สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2551.
เลขเรียก
DS589.C45 .ส45ช,959.361 ส323ช
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย/ วรัทยา สุภารัตน์.
ผู้แต่ง
วรัทยา สุภารัตน์.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ; 2552.
เลขเรียก
LB1027.25 ว43ท,378.1989 ว294ท
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
นิทรรศการงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 7 IRPUS 52 "งานวิจัย สร้างปัญญา พัฒนาประเทศ" / คณะผู้จัดทำ วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา ... [และคนอื่น ๆ] .
ผู้แต่ง
งานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการ IRPUS, 2552.
เลขเรียก
Q179.92 .ง63 2551,001.422 ส ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการลาศึกษาต่อภายในประเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / รัญชนา นำอิน.
ผู้แต่ง
รัญชนา นำอิน.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ; 2552.
เลขเรียก
LB2843.L4 ร62ป,001.422 ร ป
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2554 = Technology innovation awards 2011 / สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
เลขเรียก
T212 ท592ร 2555,607 ส ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รางวัลผลงานวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยประจำปี 2553 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ .
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียก
สร BF637.B4 .ว72ร 2553,001.42 ด ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษาประเภทอุตสาหกรรม / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียก
LC1048.M3 ร63,331.1142 ส691ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน = A development of educational assembly model topromote people participation / พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์และคณะ.
ผู้แต่ง
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
เลขเรียก
LA1221 .พ435,379.11 พ ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องดัชนีความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา / โดย กมล สุดประเสริฐ .
ผู้แต่ง
กมล สุดประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก
LA1221 ก134,373-.021 ส691ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ / ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553.
เลขเรียก
G155 .ภ367ร 2553,379.1593 ส69ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดระบบงบประมาณและการลงทุนเพื่ออุดมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ .
ผู้แต่ง
สุทธศรี วงษ์สมาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก
LB2342.4.T35 .ส44,020 บ ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles