Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลวิธีการขยายรูปประติมากรรมขนาดใหญ่ด้วยการร่างภาพลายเส้นเพื่อกำหนดหาสัดส่วนโครงสร้างงานประติมากรรม : รายงานวิจัย/ ประเสริฐ วรรณรัตน์.
ผู้แต่ง
ประเสริฐ วรรณรัตน์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ ป418ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2553 : รายงานวิจัย/ ตยานิตย์ มิตร์แปง, นพว...
ผู้แต่ง
ตยานิตย์ มิตร์แปง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ ต129ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การร้อยสร้อยลูกปัดเซรามิก : รายงานวิจัย / สุดธิดา นิ่มนวล.
ผู้แต่ง
สุดธิดา นิ่มนวล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ ส773ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์งานจัดการความรู้ (KM) ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากความต้องการของผู้ใช้บริการ : รายงานวิจัย/ น้ำฝน อุ่นฤทธิ์, ธีระชัย สุขสด.
ผู้แต่ง
น้ำฝน อุ่นฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ น525ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองจากเทคนิคการพิมพ์ด้วยดรดและย้อม : รายงานวิจัย / ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย.
ผู้แต่ง
ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ; 2555.
เลขเรียก
วจ พ993ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร : รายงานวิจัย/ เพ็ญศรี จุลกาญจน์ และ สุรพล มโนวงศ์.
ผู้แต่ง
เพ็ญศรี จุลกาญจน์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ พ911ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E-book) รายวิชา43-000-103 ประวัติศาสตร์ศิลป์หลักสูตรการออกแบบสื่อสาร ปี2551มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา : รายงานวิจัย/ มาลิน ธราวิจิตรกุล และ สุดธิดา นิ่มนวล.
ผู้แต่ง
มาลิน ธราวิจิตรกุล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ ม496ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเนื้อดินพอร์ซเลนด้วยตระกรัน เศษแก้ว และเศษกระดาษ / นพวรรณ เดชบุญ, อภิญญา วิไล.
ผู้แต่ง
นพวรรณ เดชบุญ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ น188ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การมีส่วนร่วมต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทกภัยกรณีศึกษาชุมชนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : รายงานวิจัย/ จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า และ สุพจน์ ใหม่กันทะ.
ผู้แต่ง
จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ จ628ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบลวดลายปูนปั้นของช่างปูนปั้นในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน : รายงานวิจัย/ ภานุพงศ์ จงชานสิทโธ.
ผู้แต่ง
ภานุพงศ์ จงชานสิทโธ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ ภ432ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความต้องการผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์เรือนจำกลางจังหวัดลำพูน : รายงานวิจัย / โสภิตสุดา ใหม่วัน.
ผู้แต่ง
โสภิตสุดา ใหม่วัน.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
เลขเรียก
วจ ส986ก 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาคุณค่างานจิตรกรรมและประติมากรรม ระหว่างถนนคนเดินและแกลลอรี่ ภายใน จ.เชียงใหม่ : รายงานวิจัย/ ชัย ชนะชัยชัย, เกรียงไกร เมืองมูล.
ผู้แต่ง
ชัย ชนะชัยชัย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ ช371ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การศึกษารูปแบบภาษามือหมวดคำศัพท์เฉพาะทางการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน : รายงานวิจัย/ พัชราภา ศักดิ์โสภิณ, เอนก อิสระมงคลพันธุ์.
ผู้แต่ง
พัชราภา ศักดิ์โสภิณ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ พ519ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาสมบัติของกระดาษหัตถกรรมในแถบภาคเหนือตอนบน / อังคณา จุติสีมา.
ผู้แต่ง
อังคณา จุติสีมา.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ อ488ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ภายในคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ : รายงานวิจัย / กาญจนา โรจน์พานิชกุล.
ผู้แต่ง
กาญจนา โรจน์พานิชกุล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ ก426ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles