Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารจัดการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียก
LB2806 ศ615ก 2555,370.72 ส691ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ข้าวไทย : การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างการผลิตและช่องทางการกระจาย / สมพร อิศวิลานนท์ .
ผู้แต่ง
สมพร อิศวิลานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2553.
เลขเรียก
วจ HD9066.T35 .ส44ข 2553,633.18 ส266ข
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ชื่อหมู่บ้านในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ และ รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ .
ผู้แต่ง
สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2551.
เลขเรียก
DS589.C45 .ส45ช,959.361 ส323ช
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย/ วรัทยา สุภารัตน์.
ผู้แต่ง
วรัทยา สุภารัตน์.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ; 2552.
เลขเรียก
LB1027.25 ว43ท,378.1989 ว294ท
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษาประเภทอุตสาหกรรม / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียก
LC1048.M3 ร63,331.1142 ส691ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องดัชนีความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา / โดย กมล สุดประเสริฐ .
ผู้แต่ง
กมล สุดประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก
LA1221 ก134,373-.021 ส691ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องระบบนวัตกรรมรายสาขาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ / ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายด้านการศึกษามหภาค สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553.
เลขเรียก
G155 .ภ367ร 2553,379.1593 ส69ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน = Pattern and factors to enhance community strength by its potentialand local wisdom for sustai...
ผู้แต่ง
ประพันธ์ ภักดีกุล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, 2549.
เลขเรียก
HN700.592.C6 ป46,306.095939 ป319ร 2549,307.14 ร719
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530-2555.
เลขเรียก
อ AE71 ส678,030 ส68 2530
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15 = RIT 15th annual conference ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2541 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว และวิทยาเขตภาคพายัพอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ส...
ผู้แต่ง
การประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบัน, 2541.
เลขเรียก
016.378 ก485อ,LG395.R33 ก485อ 2541
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการเครือข่ายไร้สายสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ / [คณะวิจัย อาจินต์ น่วมสำราญ...และคนอื่นๆ] .
ผู้แต่ง
อาจินต์ น่วมสำราญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2549.
เลขเรียก
TK5105.78 .ค87,ส.ร. 004.6 ก111ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles