Search again

Found: 99  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
GRAND PRIX.
Published
กรุงเทพฯ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล , 2555.
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
Serial Loading...

image
HEALTH&CUISINE.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2555.
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
Serial Loading...

image
การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รายงานการวิจัย / สุพัตรา สินติภราภพ .
Author
สุพัตรา สันติภราภพ.
Published
เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
Call Number
อ LC6223 .ส75ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์อินทรีย์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์อินทรีย์ : รายงานการวิจัย = The Organic pasture seedproduction for organic livestock feeding / ธำรงศักดิ์พลบำรุง ... [และคนอื่นๆ].
Author
ธำรงศักดิ์ พลบำรุง.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.
Call Number
SB113.2 ธ643ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีอุดมศึกษาวิชาชีพ / ปาริชาติ บัวเจริญ.
Author
ปาริชาติ บัวเจริญ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ; 2551.
Call Number
LB2300 ป64ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการพูดด้วยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะการพูดนำเสนอในชั้นเรียน / ทิพรัตน์ สุรสิทธิ์, ชวรินทร์ คำมาเขียว และ ปรียานุช อนุสุเรนทร์.
Author
ทิพรัตน์ สุรสิทธิ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2553.
Call Number
วจ .ท477ก 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่องการบัญชีห้างหุ้นส่วน ระดับปริญญาตรี โดยวิธีเอส ที เอ ดี / เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์.
Author
เพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ; 2553.
Call Number
HF5686.C7 พ84ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ เรื่อง การเขียนประโยค สำหรับผู้เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี / พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์.
Author
พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ; 2553.
Call Number
LB1044.87 พ45ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษาสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ / พรพิมล ไวทยางกูร.
Author
พรพิมล ไวทยางกูร.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ : 2553.
Call Number
LB1028.5 พ43ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา Statistics I โดยการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ / ปาริชาติ บัวเจริญ.
Author
ปาริชาติ บัวเจริญ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ; 2553.
Call Number
QA135.5 ป64ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาระบบการจัดการคลังข้อสอบประมวลผลความรู้ รายวิชาหัวข้อพิเศษ/ ปรีชา พลชัย.
Author
ปรีชา พลชัย.
Published
เชียงราย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ; 2551.
Call Number
QA76.6 ป47ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาสัมมนาการสอบบัญชี โดยใช้กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี / ชยุต อินสุวรรณ.
Author
ชยุต อินสุวรรณ.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ; 2553.
Call Number
HF5667 ช47ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ / นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์.
Author
นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์.
Published
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ; 2551.
Call Number
TX901 น54ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการสอนเป็นโครงการ ในรายวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน / ลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ.
Author
ลลิตา ฤทธิ์สืบเชื้อ.
Published
เชียงราย : วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย, 2550.
Call Number
LB1027.43 ล46ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles