Search again

พบ: 12  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การผลิตสับปะรด เพื่ออุตสาหกรรมในชุมชน : กรณีศึกษา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก = The pineapple production for community industry : case study in Nakornthai Phitsanulok / สมชาติ หาญวงษา ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
สมชาติ หาญวงษา.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
วจ .ส241ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเครื่องกะเทาะ และเครื่องคัดขนาดเมล็ดข้าวกล้องขนาดเล็ก เพื่อใช้ผลิตข้าวกล้องงอกสำหรับครัวเรือน = Development of small rice husker and rice grader for household's gaba rice production / บุญเจิด ...
ผู้แต่ง
บุญเจิด กาญจนา.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
วจ .บ417ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่ดำ เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในระดับชุมชนเกษตรในเขตจังหวัดพิษณุโลก = Research and technologies transfer of physic nut production for energy to farmer in Phitsanulok pr...
ผู้แต่ง
พนอม ศรีวัฒนสมบัติ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
วจ พ194ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและประเมินผลเครื่องสับฟาง เพื่อใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับโคนม = The design and evaluation of straw chopper for dairy cow / บุญฤทธิ์ สโมสร, จำเนียน เป็กเครือ และ จันทรา สโมสร.
ผู้แต่ง
บุญฤทธิ์ สโมสร.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
วจ .บ552ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกกลีบกระเทียมแบบแกนนวดหมุนเหวี่ยงแกนนอน = Design and development of garlic thresher : horizontal type / วิทยา พรหมพฤกษ์ และ ณัฐพงษ์ แกมทับทิม.
ผู้แต่ง
วิทยา พรหมพฤกษ์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
วจ .ว582ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากผลิตผลทางการเกษตรที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักโดยหระบวนการหมักของอะไมโลไลติคยีตส์ = Enhanced production of ethanol from agriculture products containing starch as the major compos...
ผู้แต่ง
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียก
วจ .จ513ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย : การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 3 (พ.ศ. 2551) ภายใต้โครงการ International tobacco control policy-Southeast Asia / คณะผู้วิจัย บุปผา ศิริรั...
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 .
เลขเรียก
362.296 บ639ผ,สร HV5770.T52 .ผ42 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
รางวัลผลงานวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยประจำปี 2553 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ .
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียก
สร BF637.B4 .ว72ร 2553,001.42 ด ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย สถานการณ์ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานในจังหวัดเชียงราย = Situation of universal coverage system in the elderly with diabetes mellitus in Chiang Rai provinc...
ผู้แต่ง
ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2553.
เลขเรียก
วจ .ศ543ส 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยสติปัญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวัยรุ่น = Learning provision model for develop right consumption behavior based on the philosophy of ...
ผู้แต่ง
ประทีป พืชทองหลาง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราขมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2553.
เลขเรียก
วจ .ป277ร 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image

image
โครงการย่อยที่ 2 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินในการปลูกสับปะรด ในแผนงานวิจัยการผลิตสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมในชุมชน กรณีศึกษา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก = Soil fertility management in pineapple : The pineapple...
ผู้แต่ง
พัชราภรณ์ บัวเปรม.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
วจ .พ518ค 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles