Search again

พบ: 26  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การผลิตสับปะรด เพื่ออุตสาหกรรมในชุมชน : กรณีศึกษา อ.นครไทย จ.พิษณุโลก = The pineapple production for community industry : case study in Nakornthai Phitsanulok / สมชาติ หาญวงษา ... [และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
สมชาติ หาญวงษา.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
วจ .ส241ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาชุดเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบจานสำหรับครัวเรือน = Development of household plate type machine for producing pellet bio fertilizer package / สมบัติย์ มงคลชัยชนะ, วิทยา พรหมพฤกษ์ และ บุญเจิด ก...
ผู้แต่ง
สมบัติย์ มงคลชัยชนะ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
วจ .ส255ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับระดับอุดมศึกษา โดยใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับฟิสิกส์ = The development of physics 1 achievement for higher educational level with basic ma...
ผู้แต่ง
สุกัญญา ทับทิม.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
วจ .ส739ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผัก ผลไม้ ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น = Developing of vegetable and fruit crackers products to be the local outstanding identity / น้ำฝน รักประยูร, อิศรา วัฒนนภาเกษม และ ณัฐ...
ผู้แต่ง
น้ำฝน รักประยูร.
สำนักพิมพ์
แพร่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, 2552.
เลขเรียก
วจ .น525ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเครื่องกะเทาะ และเครื่องคัดขนาดเมล็ดข้าวกล้องขนาดเล็ก เพื่อใช้ผลิตข้าวกล้องงอกสำหรับครัวเรือน = Development of small rice husker and rice grader for household's gaba rice production / บุญเจิด ...
ผู้แต่ง
บุญเจิด กาญจนา.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
วจ .บ417ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลการเกษตร เพื่อใช้กับเชื้อเพลิงแก๊สปิโตรเลียมเหลว = Development liquefied of petroleum gas - fueled agricultural diesel engine / บุญเจิด กาญจนา.
ผู้แต่ง
บุญเจิด กาญจนา.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
วจ .บ417ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่ดำ เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในระดับชุมชนเกษตรในเขตจังหวัดพิษณุโลก = Research and technologies transfer of physic nut production for energy to farmer in Phitsanulok pr...
ผู้แต่ง
พนอม ศรีวัฒนสมบัติ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
วจ พ194ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การสร้างชุดปฏิบัติการสอนวิชาการศึกษางานกรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์ / อนุรักษ์ สว่างวงศ์ , สิงห์คาน แสนยากุล.
ผู้แต่ง
อนุรักษ์ สว่างวงศ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2554.
เลขเรียก
วจ .อ199ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและประเมินผลเครื่องสับฟาง เพื่อใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับโคนม = The design and evaluation of straw chopper for dairy cow / บุญฤทธิ์ สโมสร, จำเนียน เป็กเครือ และ จันทรา สโมสร.
ผู้แต่ง
บุญฤทธิ์ สโมสร.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
วจ .บ552ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกกลีบกระเทียมแบบแกนนวดหมุนเหวี่ยงแกนนอน = Design and development of garlic thresher : horizontal type / วิทยา พรหมพฤกษ์ และ ณัฐพงษ์ แกมทับทิม.
ผู้แต่ง
วิทยา พรหมพฤกษ์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียก
วจ .ว582ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image

image
การเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากผลิตผลทางการเกษตรที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบหลักโดยหระบวนการหมักของอะไมโลไลติคยีตส์ = Enhanced production of ethanol from agriculture products containing starch as the major compos...
ผู้แต่ง
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553.
เลขเรียก
วจ .จ513ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การใช้เศษขนมปังเป็นแหล่งพลังงานในสูตรอาหารไก่ = Use of breadcrumb as energy source in Hybrid-cross native chicken rations / บุญชู นาวานุเคราะห์ และ อุดม สุวรรณกาศ.
ผู้แต่ง
บุญชู นาวานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
วจ .บ436ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากแพะในจังหวัดตาก พิษณุโลก และนครสวรรค์ = Consumer's demand of goat product consumption in Tak, Phitsanulok and Nakornsawan province / สวรรยา หาญวงษา และ โสภณา สำราญ.
ผู้แต่ง
สวรรยา หาญวงษา.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก
วจ .ส393ค 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ดัชนีความสุขจังหวัดกาญจนบุรี / หัวหน้าโครงการ รศรินทร์ เกรย์, นักวิจัย ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ... และคนอื่นๆ] .
ผู้แต่ง
รศรินทร์ เกรย์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 .
เลขเรียก
สร HC445 .ร54ด 2551,152.42 ม25ด
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles