Search again

พบ: 481  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม = Engineering economy / ไพบูลย์ แย้มเผื่อน.
ผู้แต่ง
ไพบูลย์ แย้มเผื่อน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
เลขเรียก
658.1521 พ978ศ 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม = Industrial organization / ชนินทร์ มีโภคี.
ผู้แต่ง
ชนินทร์ มีโภคี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
เลขเรียก
338.5 ช154ศ 2558
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
หนังสือ Loading...

image
เสด-ถะ-สาด ฉบับชีวิตรัก : มองความรักด้วยเศรษฐศาสตร์ / [เสด-ถะ-สาด].com.
ผู้แต่ง
[เสด-ถะ-สาด].คอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอสไอเดีย , 2557.
เลขเรียก
330 ส893ส 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารวิชาการส่งออก สินเชื่อเพื่อการส่งออก สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์.
ผู้แต่ง
สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร: สำนักข่าวพาณิชย์; [ม.ป.ป.].
เลขเรียก
658.848 พ598อ ม.ป.ป
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ธรรมชาติ = Thought of natural economics / ประเสริฐ ไชยทิพย์.
ผู้แต่ง
ประเสริฐ ไชยทิพย์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียก
HC79.E5 .ป46น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of the Part-timeUndergraduate Students' Studying Performa...
ผู้แต่ง
รุ่งกานต์ กันทะหงษ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : งานนโยบายและแผน / งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 .
เลขเรียก
ว LB2362.T35 .ร72น
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียก
สร LA1221 .ล82ผ,ส.ร. 379.593 ล761ผ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
แผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม ระยะที่ 7(พ.ศ.2535-2539)
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์ คุรุสภาลาดพร้าว 2535
เลขเรียก
370 ศ615ผ
หนังสือ Loading...

image
แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2548-2550 / คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ .
ผู้แต่ง
คณะการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2548.
เลขเรียก
สร HE8390.55.Z6 .ก64ผ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
แม่พิมพ์ตัดขึ้นรูปโลหะ / Klans Schulz ; แปลและเรียบเรียงโดย วิวัฒน์ ตันติขจรโกศล.
ผู้แต่ง
ชูลส์, เคลาส์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ, 2535.
เลขเรียก
621.984 ช678ม 2535
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
หนังสือ Loading...

image
โครงสร้างข้อมูลฉบับอ่านเข้าใจง่าย / ศรันญา มณีโรจน์.
ผู้แต่ง
ศรันญา มณีโรจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
QA76.9.D35 ศ164ค 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
โทรคมนาคมเพื่อคนไทย รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2549/ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ .
ผู้แต่ง
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, [2549].
เลขเรียก
สร HE8390.55.Z5 .ค36ท 2549,ส.ร. 384 ค141ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
โภชนาการเชิงชีวเคมี / สรรเสริญ ทรัพยโตษก.
ผู้แต่ง
สรรเสริญ ทรัพยโตษก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียก
QD415.A3 .ส44,641.1 ส339ภ 2531
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
วิศวกรรมอุตสาหการ
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
โรคสัตว์ปีก.
ผู้แต่ง
เชิดชัย รัตนเศรษฐกุล.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2529.
เลขเรียก
636.5089 ช-ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
โรคเอดส์และเภสัชภัณฑ์ที่ใช้ควบคุม วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
ผู้แต่ง
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร โอเดียนสโตร์ [ม.ป.ป.].
เลขเรียก
616.979 ว579ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles