Search again

Found: 98  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ ; บรรณาธิการ อรรคภาค เล้าจินตนาศรี.
Author
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2551.
Call Number
DS569 บ424ส 2551,305.8009593 บ424ส 2551
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
ENGLAND SCOTLAND อังกฤษ สก็อตแลนด์ เที่ยว เมืองผู้ดีและดินแดนแห่งปี่สก็อต / DPLUS GUIDE TEAM.
Published
กรุงเทพ : โปรวิชั่น, 2560.
Call Number
DA632 อ484 2560,914.2 อ484 2560
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
Korea all around เกาหลีเล่มเดียวเที่ยวทั่วประเทศ / DPlus Guide Team.
Published
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2560.
Call Number
DS902.4 ค964 2560,915.19 ค964 2560
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
Mini chic guide ฉบับ Boutique hotels / วิกันดา เผือกบัวขาว, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์แอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
Call Number
DS588.C4 ม463 2558,915.9304 ม463 2558
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
Sydney Hipster : เที่ยวซิดนีย์และนิวเซาท์เวลส์ / ประพัฒน์ จึงแย้มปิ่น.
Author
ประพัฒน์ จึงแย้มปิ่น.
Published
กรุงเทพฯ : DPlus, 2560.
Call Number
DU178 ป314 2560,919.441 ป314 2560
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
กาญจนบุรี : ศรีภูมิภาคตะวันตก [ผู้เขียน ระเบียบ กิติมากุลนรเดช ..และคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการ ระเบียบ กิติมากุลนรเดช] .
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.
Call Number
DS589. ก422ศ 2544,915.9382 ก171ก 2544
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ / บุญกรม ดงบังสถาน.
Author
บุญกรม ดงบังสถาน.
Published
นนทบุรี : บริษัทออฟเซ็ทเพรส , 2548.
Call Number
DS578.32.ช281 บ388,320.95939 บ388ก 2548
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
การปฏิวัติปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา / ผู้แปล คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต.
Author
แม้นมาส ชวลิต,
Published
กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2548.
Call Number
959.3023 ก469 2548,DS577 .ก275
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
กำเนิดและล่มสลายเมืองโบราณเหนือแผ่นดินสยาม = จากอดีตถึงปัจจุบันประวัติศาสตร์เรื่องบ้านเรื่องเมืองสำคัญของไทย / ภาสกร วงศ์ตาวัน.
Author
ภาสกร วงศ์ตาวัน.
Published
กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555.
Call Number
959.3 ภ493ก,DS567 ภ493ก 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
ก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมั่นใจในเอเชีย / บรรณาธิการฉบับภาษาไทยสมัยพร ฉ่ำชื่น ;ผู้แปล สมพร สมบูรณ์ศิริพันธ์, สิริสุดา ทองเฉลิม, เอมกมล บุญมี ; โดย Mary Murry Bosrock
Author
Bosrock, Mary Murry
Published
กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2549
Call Number
DS4.8 บ245,658.45 บ111ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ / พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี .
Author
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
Published
[กรุงเทพฯ] : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2535.
Call Number
DS660 ท622ข,915.9904 ท595ข
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท / คณะทำงาน โกศล วิชิตธนาฤกษ์ ... [และคนอื่น ๆ] .
Published
กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2542.
Call Number
DS568.6 .ข19,395 ส691ข
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
ข้ามฝั่งแห่งฝัน / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
Author
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2553.
Call Number
DA684.25 ท622ข 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
จอมนางวังหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รวมพระนามและพระประวัติสมเด็จพระชายาเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / กัลยา เกื้อตระกูล.
Author
กัลยา เกื้อตระกูล.
Published
นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560.
Call Number
DS570.5 ก398จ 2560,923.1593 ก398จ 2560
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
จากชลบุรีถึงสีชัง / [ผู้เขียน วรรณี จันทรศิริ ... และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ ปราณี ปราบริปู, ขวัญฟ้า นิยมในธรรม].
Author
วรรณี จันทรศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.
Call Number
915.93 ก218จ 2542,DS589. จ291 2542
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles