Search again

พบ: 19  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คำนาม คำลักษณนาม และคำย่อของไทย / ภูมิจรรยา.
ผู้แต่ง
ภูมิจรรยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ต้นกล้า, 2561.
เลขเรียก
495.918 ภ664ค 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ตำราไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ควรมีทุกบ้านและสถานศึกษา = Grammar master : the rules of grammar / พนิตนาฏ ชูฤกษ์.
ผู้แต่ง
พนิตนาฏ ชูฤกษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีแอนด์บุ๊ค, 2561.
เลขเรียก
425 พ211ต 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ฝึกพูดภาษาจีนจากคำศัพท์/ B Team.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2561.
เลขเรียก
495.182 ฝ218 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาคาใจ ปากพูด หูเพี้ยน / สังคีต จันทนะโพธิ.
ผู้แต่ง
สังคีต จันทนะโพธิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียก
495.918 ส533ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาจีนระดับกลาง 2 / เหยิน จิ่งเหวิน.
ผู้แต่ง
เหยิน จิ่งเหวิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
495.1 ห723ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น ฉบับปรับปรุง = Introduction to Linguistics / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
410 ค127ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่อการงาน & การเข้าสังคม = Workplace & social occasions / LiveACB ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, แปล ; สาลี่ เกี่ยวการค้า, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ไลฟ์เอบีซี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
428.249591 ล988ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่อท่องเที่ยว & บันเทิง = English learning series : travel & entertainment / Live ABC ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, แปล.
ผู้แต่ง
ไลฟ์เอบีซี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
428.249591 ล988ภ 2561,PE1116.T68 ล988ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, วีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ,
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิปากร, 2561.
เลขเรียก
495.918 ภ483 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษา / วิภาส โพธิแพทย์.
ผู้แต่ง
วิภาส โพธิแพทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, 2561.
เลขเรียก
495.91 ว661ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ = English morphology / บูลย์จีรา ชิรเวทย์.
ผู้แต่ง
บูลย์จีรา ชิรเวทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
PE1171 บ769ร 2561,425.9 บ769ร 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
สนุก ศัพท์จีนกลาง สำหรับผู้เริ่มต้น / จิงซิน.
ผู้แต่ง
จิงซิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียก
PL1423 จ389ส 2561,495.181 จ389ส 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
อักษรข้างในอักษรจีนตัวย่อ ส่วนประกอบตัวอักษรจีนสมัยใหม่ / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ผู้แต่ง
นพพิชญ์ ประหวั่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียก
495.1 น177อ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคจำศัพท์ง่าย หยิบคำเหมือนคำคล้ายมาใช้แต่งประโยคได้ถูกต้อง / เรนเดียร์ เกิร์ล.
ผู้แต่ง
เรนเดียร์ เกิร์ล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2561.
เลขเรียก
PE1449 ร765ท 2561,428.1 ร765ท 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
เผยเทคนิคพิเศษ ปั้นเพชร SHK level 1 / ไชยฉัตร โรจน์พลทามล.
ผู้แต่ง
ไชยฉัตร โรจน์พลทามล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Educator future 60, 2561.
เลขเรียก
495.181 ช853ผ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles