Search again

Found: 51  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
5 ภาษา 5 ชั่วโมง / กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ.
Author
กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ.
Published
กรุงเทพฯ : วิช, 2559.
Call Number
428.24 ก281ห 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Basic writing for AEC and global communication / ไกรคุง อนัคฆกุล.
Author
ไกรคุง อนัคฆกุล.
Published
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559.
Call Number
PE1408 ก975บ 2559,421 ก975บ 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
Chartbook : สรุปหลักไวยากรณ์อังกฤษ 1 = Chartbook : fundamentals of english grammar / Betty Schrampfer Azar ; บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน์, แปลและเรียบเรียง.
Author
อซาร์, เบ็ตตี้ สแครพเฟอร์.
Published
กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2559.
Call Number
425 อ119ช 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
CU-TEP Listening with MP3 CD / สุทิน พูลสวัสดิ์.
Author
สุทิน พูลสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2559.
Call Number
428.0079 ส779 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
English at work พูดอังกฤษเก่ง เพิ่มโอกาสรวย / HH Language Lab.
Author
แลป, เอชเอช แลงเกวจ.
Published
กรุงเทพฯ : แฮปปี้ เอาเออ, 2559.
Call Number
428.3495911 ล949อ 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
English is all around : ฝึกพูดอังกฤษจากเรื่องรอบตัว / อารดา กันทะหงษ์.
Author
อารดา กันทะหงษ์.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559.
Call Number
PE1131 อ644 2559,428.24 อ644 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์ / ณัฐวิภา วิริยา.
Author
ณัฐวิภา วิริยา.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2559.
Call Number
425 ณ359ก 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
Quick Chinese ภาษาจีน พูดเลย! / พรเพ็ญ เลิศชัยพัฒนกุล.
Author
พรเพ็ญ เลิศชัยพัฒนกุล.
Published
กรุงเทพฯ : พราว, 2559.
Call Number
PL1121.T5 พ252ก 2559,495.18249591 พ252ภ 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
กระบวนการกลายเป็นรูปไวยากรณ์ = Grammaticalization / กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา.
Author
กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number
415 ก631ก 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
การแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ / ผ่องศรี ลือพร้อมชัย(วิชรวิชญ์).
Author
ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วิชรวิชญ์).
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2559.
Call Number
PN241 ผ227ก 2559,418.02 ผ227ก 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
คัมภีร์สนทนาจีนธุรกิจฉบับมืออาชีพ / Liu Yanhui, Liao Yeqing ; วิรวัฒน์ นรานิรัติศัย, แปล.
Author
ลุย, ยานฮุย.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
Call Number
495.182 ล649ค 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
คำม่าน-คำเมือง / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.
Author
อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
Call Number
PL4195.N6 อ833ค 2559,495.917 อ833ค 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
ต้นกำเนิดอักษรจีน / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เอเชียแพ็ค, เรียบเรียง ; ฟู่ชุนเจียง, ภาพประกอบ ; วิภา ลู่โรจน์เรือง, ผู้แปล.
Published
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2559.
Call Number
495.1 ต124 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
ทางลัดพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน / บรรณาธิการ: ธนพนธ์ รงรอง.
Published
กรุงเทพฯ : ไลฟ์ บาลานซ์, 2559.
Call Number
428 ท375 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
ทางลัดเขียนอักษรจีน / Gao Yan ; ยุวัลพร แวงเลิศ, แปล.
Author
เกา, เหยี้ยน.
Published
กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2559.
Call Number
495.1 ก829ท 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles