Search again

Found: 11  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การอ่านตีความ / ทรงพันธ์ วรรณมาศ.
Author
ทรงพันธ์ วรรณมาศ.
Published
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534.
Call Number
Z1003.5 .ท4 2534,495.9184 ท142ก 2534
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
การใช้ภาษาไทยในวงราชการ / ปรียา หิรัญประดิษฐ์.
Author
ปรียา หิรัญประดิษฐ์.
Published
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์], 2532.
Call Number
PL4177 .ป47 2532,495.918 ป467ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
คำอธิบายประมวลศัพท์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ / สฤษดิคุณ กิติยากร .
Author
สฤษดิคุณ กิติยากร,
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
Call Number
อ PE1115 .ส45ค 2540,423 ส362ค 2540
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
คู่มือการใช้ไวยากรณ์อังกฤษ = Handbook of English grammar usage : เพื่อการเตรียมตัวสอบและใช้งานประจำวัน / โดย ศิริลักษณ์ ลิ้มภักดี .
Author
ศิริลักษณ์ ลิ้มภักดี.
Published
กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2549.
Call Number
PE1128 .ศ64 2549,425 ศ484ค
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
คู่มือสอนแปล / วรนาถ วิมลเฉลา.
Author
วรนาถ วิมลเฉลา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
Call Number
P306.5 .ว4 2543,418.02 ว215ค
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
ทำไมต้องเรียนไวยากรณ์อังกฤษ / ประเพศ ไกรจันทร์.
Author
ประเพศ ไกรจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2549.
Call Number
PE1112 .ป463 2549,425 ป332ท 2549
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
พิชิตภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่าย ๆ / นเรศ สุรสิทธิ์.
Author
นเรศ สุรสิทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2545
Call Number
PE1112 .น74 2545,425 น266พ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
พินิจภาษาเล่ม 3 / นววรรณ พันธุเมธา.
Author
นววรรณ พันธุเมธา.
Published
[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
Call Number
PL4158 .น352,495.918 น352พ 2539
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
พื้นฐานการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Foundations ofteaching Thai as a foreign language / โดย ศรีวิไล พลมณี .
Author
ศรีวิไล พลมณี.
Published
กรุงเทพฯ : จำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 .
Call Number
PL4157 ศ45,495.9107 ศ251พ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
ภูมิปัญญาไทยในภาษา / สุจริต เพียรชอบ.
Author
สุจริต เพียรชอบ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 .
Call Number
PL4158 .ส421,495.918 ส749ภ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
สอนให้สนุก เป็นสุขกับการเรียน / สุจริต เพียรชอบ เขียน ; พิศวาท คะลีล้วน บรรณาธิการ .
Author
สุจริต เพียรชอบ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540 .
Call Number
PL4157 .ส695,495.913 ส749ส
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles