Search again

Found: 5,688  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
10,000 คำศัพท์เกาหลีต้องรู้ / อี ซอยอน.
Author
อี, ซอยอน.
Published
กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561.
Call Number
495.1 อ769 2561,PL937.T4 อ769 2561
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด

image
100 กฎ Grammar ต้องรู้ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ / ประไพ ภูงามเชิง.
Author
ประไพ ภูงามเชิง.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556.
Call Number
PE1130.T45 ป335ห 2556,425 ป334ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
100 บทสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน / สมิธ, นาธาน.
Published
กรุงเทพฯ : ฟิลกูด, 2552.
Call Number
421.5 น425ห 2552
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
100 ประโยค รอบรู้ธุรกิจจีน / จางหง, เรียบเรียง ; สิวิณี เตรียมชาญชูชัย, แปล.
Author
จางหง.
Published
กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2555.
Call Number
495.183495911 จ293ห
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
100 ประโยค รอบรู้วัฒนธรรมจีน / ซุนอี้, ซุนเสวี่ย, กู่เฟิง, เรียบเรียง ; จุไรรัตน์ ชะโรจน์บวร, แปล.
Author
ซุนอี้.
Published
กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2556.
Call Number
495.183495911 ซ421ห
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
100 ประโยค รอบรู้อยู่รอดในจีน / เยว่เจี้ยนหลิง...[และคนอื่นๆ] ; สิวิณี เตรียมชาญชูชัย.
Author
เยว่เจี้ยนหลิง.
Published
กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2556.
Call Number
495.183495911 ย526ห
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
100 ประโยครอบรู้เที่ยวทั่วจีน / จางหรูเหมย ; จุไรรัตน์ ชะโรจน์บวร, พีระยุทธ พลตรี, แปล.
Author
จางหรูเหมย.
Published
กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2556.
Call Number
495.182 จ293ห 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ จำง่ายใช้ได้จริง / ชลธิชา มูลเนียม.
Author
ชลธิชา มูลเนียม.
Published
กรุงเทพฯ : Book Caff, 2553.
Call Number
PE1131 ช224 2553,428.24 ช224ห
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
100 ประโยคสนทนาภาษาเกาหลีจำง่ายใช้ได้จริง / ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ.
Author
ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ.
Published
นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2557.
Call Number
495.7 ภ63ห
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก

image
100 ประโยคสนทนาภาษาเกาหลีจำง่ายใช้ได้จริง / ภัทรพัณณ์ กวินพงศ์พรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : Book Caff, 2557.
Call Number
495.7 ภ114ห 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
100 วัน 1,000 ประโยค ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ / B Team ; จารุณี จันทร์ลอยนภา, บรรณาธิการ.
Author
บี ทีม.
Published
กรุงเทพฯ : Book Caff, 2558.
Call Number
421.5 บ351ห 2558
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image

image
100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น ! = 100 ways to say in English / สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
Author
สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2555.
Call Number
428.3495911 ส867ห 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
100 วิธี พูดอังกฤษแบบเหนือชั้น ! = 100 ways to say in English / สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
Author
สุรีรัตน์ ทองอินทร์.2554.
Published
กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2554.
Call Number
428.3495911 ส867ห
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
100 ศัพท์ เท่ เก๋ เริด / อธิธัช สาทรกิจ.
Author
อธิธัช สาทรกิจ.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
Call Number
428 อ143ร 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles