Search again

Found: 1,390  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
5 ภาษา 5 ชั่วโมง / กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ.
Author
กฤษณ์ วงศ์ธนะโสภณ.
Published
กรุงเทพฯ : วิช, 2559.
Call Number
428.24 ก281ห 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
5,000 คำศัพท์ต้องรู้ ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553.
Call Number
428.1 ห111
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
50 บทสนทนา 1,200 คำศัพท์ ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน / ประไพ ภูงามเชิง.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556.
Call Number
421.5 ป334ห 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
6,000 สำนวนอังกฤษ / นาฏยา วิพุธศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
Call Number
413.1 น457ห 2546
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
60 วัน พูดอังกฤษเก่งทันใจด้วยสำนวน วลีฮิตในชีวิตประจำวัน = The way American speak : day-to-day phrases / อธิธัช สาทรกิจ, เพ็ญศิริ รัตนศรี, แปล.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,, 2558.
Call Number
428.3495911 ห111 2558
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
7,000 คำศัพท์จีนกลาง / เฉิงเหล่าซือ.
Author
เฉิงเหล่าซือ.
Published
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
Call Number
495.181 ฉ479จ 2561
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
7,000 คำศัพท์ต้องรู้ ในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
Published
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2556.
Call Number
428.1 จ567 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
800 ปัญหาภาษาอังกฤษ / นาฏยา วิพุธศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : 2531, 2543.
Call Number
428 น457ป 2531, 2543
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
850 English เล่ม 1 ตอน กู (อ่านแล้ว) ไม่กลัวฝรั่ง / อาจารย์อู๋.
Published
อุบลราชธานี : ภาราดาบุ๊ค, 2554.
Call Number
423.1 อ222ป 2554
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
850 คำต้องรู้ สู้ CU - TEP และ TOEFL / สรุจ ศุภศิรประภา, จริยา ประภพรัตนกุล และ มณฑิรา ดำรงมณี.
Author
สรุจ ศุภศิรประภา.
Published
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
428.1 ส356ป 2560
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
99 คำถามภาษาอังกฤษที่คุณต้องรู้ในยุคอาเซียน = 99 English questions you must know in the ASEAN era / แอนดรูว์ บิ๊กส์.
Author
บิ๊กส์, แอนดรูว์.
Published
สมุทรปราการ : บิ๊กส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, 2556.
Call Number
428.3495911 บ321ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
A Basic English Grammar / John Eastwood.
Author
Eastwood John.
Published
Oxford : Oxford University Press, 1982.
Call Number
425 E-a 1982
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
A Comparative study of English and Thai : An introduction / Napasri Timyam.
Author
Napasri Timyam.
Published
Bangkok : Kasetsart university press, 2015.
Call Number
425 N195C 2015
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image

image
Academic Encounters 1 : The Natural World : Listening and Speaking / Yoneko Kanaoka.
Author
Kanaoka, Yoneko.
Published
Hong Kong : Cambridge University Press, 2013.
Call Number
428.24 K161 2013
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles