Search again

พบ: 42  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
พินิจภาษาเล่ม 3 / นววรรณ พันธุเมธา.
ผู้แต่ง
นววรรณ พันธุเมธา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
เลขเรียก
PL4158 .น352,495.918 น352พ 2539
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษมูลฐาน 2 / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, พลสิทธิ์ หนูชูชัย, อัญชลี ผาสุขนิรันต์.
ผู้แต่ง
อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2521.
เลขเรียก
PE1112 .อ7 2521,420 อ786ภ 2521
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร / โดย งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.
ผู้แต่ง
งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.2543.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2543.
เลขเรียก
PE1116.E4 .ง6ภ 2543,428.6 ง342ภ 2543
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ-พณิชยการ= English for Business & Commercial / วันทิพย์ สินสูงสุด, เรณู ชูความคิด.
ผู้แต่ง
วันทิพย์ สินสูงสุด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สายใจ, 2546.
เลขเรียก
PE1131 .ว62 2546,482.29591 ว423ภ 2546
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานทุกประเภท = English for all staff / ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี.
ผู้แต่ง
ธนพล (ลำดวน) จาดใจดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยาการ, 2546.
เลขเรียก
PE1128 .ธ33 2546,420 ท152ภ 2546
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบค้น = Communicative English for Information / สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
ผู้แต่ง
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.2543.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2543.
เลขเรียก
PE1115 .ศ646 2535,428.249591 ก974ภ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยที่มักใช้ผิด : เหมาะสำหรับนักเรียน, นิสิต, นักศึกษาทุกระดับชั้น และผู้สนใจในภาษาไทยทุกท่าน ประกอบด้วยประมวลคำที่มักอ่านผิด ประมวลคำที่มักเขียนผิด / โดย พรทิพย์ แฟงสุด.
ผู้แต่ง
พรทิพย์ แฟงสุด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2536.
เลขเรียก
PL4165 .พ239ภ,495.918 พ239ภ 2536
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยที่สื่อมวลชนอาจใช้พลาด / สนั่น ปัทมะทิน.
ผู้แต่ง
สนั่น ปัทมะทิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียก
495.918 ส199ภ 2535,PL4158 .ส28
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / [คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เขียน ; ณภัทร เทพพรรธนะ บรรณาธิการ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541.
เลขเรียก
PL4157 ภ483,495.918 ภ483 2541
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
รู้รักภาษาไทย / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการ, รัตนา ฤาชาฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย, 2546.
เลขเรียก
PL4153 .ร417,495.918 ว546ร 2546
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
วัฒนธรรมทางภาษาไทย / อุทัยศรี ณ นคร, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2540.
เลขเรียก
PL4177 .ว58,495.91 ส69ว 2540
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
วิธีอ่านคู่มือภาษาอังกฤษประจำเครื่อง / โดย งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.
ผู้แต่ง
งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่วนตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540.
เลขเรียก
T11 .ง64ว,420 ง33ว 2540
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
วิวัฒนาการของภาษาไทย / ราตรี ธันวารชร.
ผู้แต่ง
ราตรี ธันวารชร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548.
เลขเรียก
PL4161 ร442ว 2548,495.91 ร442ว 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
ศิลปะการใช้ภาษา / สุจริต เพียรชอบ.
ผู้แต่ง
สุจริต เพียรชอบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
เลขเรียก
PL4177 .ส695,495.918 ส749ศ 2539
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
สนุกกับข่าวภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น = LearningEnglish by The Nation / โดยกองบรรณาธิการนิตยสารเนชั่นจูเนียร์ ; edited by AndrewBiggs.
ผู้แต่ง
Biggs ,Andrew.2543.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543.
เลขเรียก
PE1127. ส37,428.249591 ส111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles