Search again

พบ: 238  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / [คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เขียน ; ณภัทร เทพพรรธนะ บรรณาธิการ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541.
เลขเรียก
PL4157 ภ483,495.918 ภ483 2541
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / สายใจ ทองเนียม.
ผู้แต่ง
สายใจ ทองเนียม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเค่ชั่น, 2560.
เลขเรียก
PL4157 ส657ภ 2560,495.918 ส657ภ 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร = Thai for communication / จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และ อัมพร ทองใบ.
ผู้แต่ง
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2555.
เลขเรียก
495.918 จ512ภ 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ = Thai for career communication / นวภรณ์ อุ่นเรือน.
ผู้แต่ง
นวภรณ์ อุ่นเรือน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียก
PL4157 น297ภ 2560,495.918 น297ภ 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ยารัก(ภา)ษาไทย / [ศุกร์สร้าง ล้านนาเสถียร บรรณาธิการ].
ผู้แต่ง
ศุกร์สร้าง ล้านนาเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ณ เพชรสำนักพิมพ์, 2554.
เลขเรียก
PL4158 .ย246 2554,495.91 ส735ย 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
รวมคำถามยอดฮิตภาษาอังกฤษน่ารู้ : ตอนง่ายๆขำๆกับคำนามภาษาอังกฤษ / นันทนา โอซาว่า.
ผู้แต่ง
นันทนา โอซาว่า.2554.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Book caff, 2554.
เลขเรียก
PE1131 น418ร 2554,428.24 น115ร 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
รวมหลักเกณฑ์สำคัญการใช้ภาษาไทย / วิทยา งามวิเศษ.
ผู้แต่ง
วิทยา งามวิเศษ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2556.
เลขเรียก
PL4158 ว582ร 2556,495.918 ว582ร 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ระบบคำภาษาไทย / สุนันท์ อัญชลีนุกูล.
ผู้แต่ง
สุนันท์ อัญชลีนุกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2562.
เลขเรียก
PL4171 ส815ร 2562,495.915 ส245ร 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ = English morphology / บูลย์จีรา ชิรเวทย์.
ผู้แต่ง
บูลย์จีรา ชิรเวทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
PE1171 บ769ร 2561,425.9 บ769ร 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
รู้รักภาษาไทย / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการ, รัตนา ฤาชาฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย, 2546.
เลขเรียก
PL4153 .ร417,495.918 ว546ร 2546
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
รู้ศัพท์ 300 คำ ก็พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ / วาสนา ประชาชนะชัย.
ผู้แต่ง
วาสนา ประชาชนะชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2557.
เลขเรียก
PL681 ว491ร 2557,495.6 ว491ร 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
วัฒนธรรมทางภาษาไทย / อุทัยศรี ณ นคร, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2540.
เลขเรียก
PL4177 .ว58,495.91 ส69ว 2540
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
วิธีอ่านคู่มือภาษาอังกฤษประจำเครื่อง / โดย งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.
ผู้แต่ง
งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่วนตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2540.
เลขเรียก
T11 .ง64ว,420 ง33ว 2540
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
วิวัฒนาการของภาษาไทย / ราตรี ธันวารชร.
ผู้แต่ง
ราตรี ธันวารชร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548.
เลขเรียก
PL4161 ร442ว 2548,495.91 ร442ว 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
ว้าว! ศัพท์แม่นพิชิตคำศัพท์อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น / B Team.
ผู้แต่ง
บี ทีม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Book Caff, 2557.
เลขเรียก
PE1449 บ351ว 2557,413 บ351ว 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles