Search again

พบ: 238  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ภาษาอังกฤษมูลฐาน 2 / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, พลสิทธิ์ หนูชูชัย, อัญชลี ผาสุขนิรันต์.
ผู้แต่ง
อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2521.
เลขเรียก
PE1112 .อ7 2521,420 อ786ภ 2521
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร / โดย งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.
ผู้แต่ง
งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี.2543.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2543.
เลขเรียก
PE1116.E4 .ง6ภ 2543,428.6 ง342ภ 2543
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ-พณิชยการ= English for Business & Commercial / วันทิพย์ สินสูงสุด, เรณู ชูความคิด.
ผู้แต่ง
วันทิพย์ สินสูงสุด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สายใจ, 2546.
เลขเรียก
PE1131 .ว62 2546,482.29591 ว423ภ 2546
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน / วัชรี อนันตทรัพย์กิจ.
ผู้แต่ง
วัชรี อนันตทรัพย์กิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เจ.บี. พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียก
HF5383 ว112ภ 2554,428 ว387ภ 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน = English for Job Interview เศรษฐวิทย์.
ผู้แต่ง
เศรษฐวิทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : ผลึกไท ; 2558.
เลขเรียก
HF5549.5.I6 ศ866ภ 2558,428 ศ866ภ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสืบค้น = Communicative English for Information / สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
ผู้แต่ง
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.2543.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2543.
เลขเรียก
PE1115 .ศ646 2535,428.249591 ก974ภ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม / ณัฐวิภา วิริยา.
ผู้แต่ง
ณัฐวิภา วิริยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2560.
เลขเรียก
PE1116.R47 ณ359ภ 2560,428.349 ล982ภ 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ / ทิพากร เทพสุริวงศ์.
ผู้แต่ง
ทิพากร เทพสุริวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซี แอนด์ เอ็น บุ๊ค, 2561.
เลขเรียก
PE1131 ท485ภ 2561,428.24 ท485ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน = My life around the community / LiveABC เขียน ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์ แปล ;สาลี่ เกี่ยวการค้า บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2558.
เลขเรียก
428.2495911 ภ487 2558,PE1130.T5 ภ487 2558
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษไม่มีขีดจำกัด = No limit with english / ครูกวาง ยุวนาฏ คุ้มขาว.
ผู้แต่ง
ยุวนาฏ คุ้มขาว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2560.
เลขเรียก
PE1128 ย442ภ 2560,428.24 ย442ภ 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาเกาหลี 360 องศา / ฐิติชา นามวัฒน์โสภณ.
ผู้แต่ง
ฐิติชา นามวัฒน์โสภณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2560.
เลขเรียก
PL911 ฐ332ภ 2560,495.782495911 ฐ332ภ 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาและภาษาศาสตร์ / ดียู ศรีนราวัฒน์ และชลธิชา บำรุงรักษ์ : บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.
เลขเรียก
PL121 ภ483ภ 2559,410 ภ483 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยที่มักใช้ผิด : เหมาะสำหรับนักเรียน, นิสิต, นักศึกษาทุกระดับชั้น และผู้สนใจในภาษาไทยทุกท่าน ประกอบด้วยประมวลคำที่มักอ่านผิด ประมวลคำที่มักเขียนผิด / โดย พรทิพย์ แฟงสุด.
ผู้แต่ง
พรทิพย์ แฟงสุด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2536.
เลขเรียก
PL4165 .พ239ภ,495.918 พ239ภ 2536
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยที่สื่อมวลชนอาจใช้พลาด / สนั่น ปัทมะทิน.
ผู้แต่ง
สนั่น ปัทมะทิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียก
495.918 ส199ภ 2535,PL4158 .ส28
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้พูดภาษาจีน / จัดทำโดย อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ และคณะ.
ผู้แต่ง
อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2552.
เลขเรียก
PL4158 .อ73,495.91824951 อ785ภ 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles