Search again

พบ: 58  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
TOEFL test book 1 (Test of English as a foreign language) : สำหรับเตรียมสอบ TOEFL และภาษาอังกฤษระดับสูง ... / รสชงพร โกมลเสวิน... และคนอื่น ๆ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : PSP, 2546.
เลขเรียก
PE1130.T45 ท836ฟ 2546,400 2539
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
การอ่านตีความ / ทรงพันธ์ วรรณมาศ.
ผู้แต่ง
ทรงพันธ์ วรรณมาศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534.
เลขเรียก
Z1003.5 .ท4 2534,495.9184 ท142ก 2534
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาเชิงปฏิบัติ / สนิท ตั้งทวี.
ผู้แต่ง
สนิท ตั้งทวี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538.
เลขเรียก
PL4177 ส213ก 2538,495.918 ส213ก 2538
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาไทย 1 / คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียก
PL4158 .ก64 2545,495.918 ธ361ก 2545
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
กาเลหม่านไต / ของ บรรจบ พันธุเมธา.
ผู้แต่ง
บรรจบ พันธุเมธา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2526.
เลขเรียก
DS485.A84 บ44ก,495.9 น-ก 2526
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
คำพังเพยและคำอุปมาอุปไมย / อุทัย ไชยานนท์.
ผู้แต่ง
อุทัย ไชยานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : น้ำฝน, [254-?].
เลขเรียก
PN6519 .อ73,495.918 อ819ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเรียนไวยากรณ์อังกฤษด้วยตนเอง = Handbook of English grammar for self-study / ลำดวน จาดใจดี.
ผู้แต่ง
ลำดวน จาดใจดี.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ธนพลวิทยาการ, 2549.
เลขเรียก
PE1112 ล333 2549,425 ล333ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ทำไมต้องเรียนไวยากรณ์อังกฤษ / ประเพศ ไกรจันทร์.
ผู้แต่ง
ประเพศ ไกรจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2549.
เลขเรียก
PE1112 .ป463 2549,425 ป332ท 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมราชาศัพท์ / เลขาธิการนายกรัฐมนตรี,สำนัก.
ผู้แต่ง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี,สำนัก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิกานายกรัฐมนตรี, 2528.
เลขเรียก
PL4189 ส926,495.913 ล-พ 2528
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
พลวัตของภาษาไทยปัจจุบัน / กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์, จันทิมา เอียมานนท์ บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
กฤดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549.
เลขเรียก
P40.3 .พ17,495.91014 พ444 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
พินิจภาษาเล่ม 2 / นววรรณ พันธุเมธา.
ผู้แต่ง
นววรรณ พันธุเมธา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
เลขเรียก
PL4158 .น352,495.918 น352พ 2539
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
พินิจภาษาเล่ม 3 / นววรรณ พันธุเมธา.
ผู้แต่ง
นววรรณ พันธุเมธา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
เลขเรียก
PL4158 .น352,495.918 น352พ 2539
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
พูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร / ผู้เขียน สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
ผู้แต่ง
สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2551.
เลขเรียก
PE1131 .ส471,428.249591 ส867พ 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาญี่ปุ่นสนุก 2 / Osamu and Nobuko Mizutani ; ปรียา อิงคาภิรมย์, แปล.
ผู้แต่ง
มิซึตะนิ, โอะซะมุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิวเวฟ, 2550-.
เลขเรียก
PL536 ม568ส,495.68395911 อ992ภ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาญี่ปุ่นสนุก 3 / Osamu and Nobuko Mizutani ; ปรียา อิงคาภิรมย์, แปล.
ผู้แต่ง
มิซึตะนิ, โอะซะมุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิวเวฟ, 2550-.
เลขเรียก
PL536 ม568ส,495.68395911 อ992ภ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles