Search again

Found: 13  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารจัดการตามแนวคิดตะวันออก = Eastern concepts of management administration / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
Author
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2557.
Call Number
658 ว689ก 2557
Location
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด

image
การบาดเจ็บจากการกีฬา / ดรุณวรรณ สุขสม.
Author
ดรุณวรรณ สุขสม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
Call Number
RZ275.S65 .ด133ก,617.1027 ด123ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
การปรับปรุงสภาพ และยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ = Seed conditioning seed enhancements / บุญมี ศิริ.
Author
บุญมี ศิริ.
Published
ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
Call Number
SB118.3 บ527ก 2558,631.521 บ527ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
บันทึก 4 ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : กว่า 40 ปี แห่งการก้าวย่าง บนเส้นทางคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
Author
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552.
Call Number
สร HC79.C63 .ค124บ 2552,641 ส691บ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม อำนาจ สุวรรณฤทธิ์.
Author
อำนาจ สุวรรณฤทธิ์.
Published
กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553.
Call Number
631.8 อ723ป 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก

image
ยาง : กระบวนการผลิตและการทดสอบ / ผู้เขียน พงษ์ธร แซ่อุย, ชาคริต สิริสิงห.
Author
พงษ์ธร แซ่อุย.
Published
ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, 2550.
Call Number
TS1892 .พ156ย 2550,678.2 พ284ย 2550
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
รวมเล่มงานวิจัย สุกรพันธุ์ เหมยซาน ของกรมปศุสัตว์ / บรรณาธิการ วิศาล ศรีสุริยะ ... [และคนอื่นๆ].
Published
นครราชสีมา : ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา, 2554.
Call Number
SF396.23 .ร155 2554,636.4 ว761ร 2554
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
รายงานประจำปี 2549 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.
Author
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
Call Number
สร LB2832.4.T35 .ข64ร 2549,633 ก J 2549
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
Author
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
Call Number
สร QH540.3 .น94ร 2552,604.2 ส691ร
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
สถานภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / เรืองไร โตกฤษณะ... [และคนอื่นๆ].
Author
เรืองไร โตกฤษณะ.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2558.
Call Number
639.3 ร ส,สร 639.8 ร861ส 2558
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี2551 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : กอง, 2552.
Call Number
HD2105.8 .ก58,630.201 ส691ส
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก

image
เทคโนโลยีกับสุขภาพ / โดย เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์.
Author
เอมอัชฌา (รัตน์ริมจง) วัฒนบุรานนท์.
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
Call Number
RA776 .อ911ท,613 อ911ท
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
โภชนศาสตร์เบื้องต้น / สิริพันธุ์ จุลกรังคะ.
Author
สิริพันธุ์ จุลกรังคะ.
Published
กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553.
Call Number
613.2 ส731ภ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles